• Stucco FZ

  Nr art. 051225

  Stucco FZ

  Szybkowiążąca zaprawa do tworzenia drobnostrukturalnej powierzchni nowych i starych sztukaterii.

  Wariant
  0512 | Stucco FZ
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Wytrzymałość na ściskanie po 28 dobach > 5,0 N/mm² (M5)
  Nasiąkl. kapilarna w24 < 1,0 kg/m²
  Uziarnienie < 0,5 mm
  Gęstość nasypowa około 1,5 kg/dm³
  Zapotrzebowanie wody około 5,5 l/25 kg
  Opór dyfuzji pary wodnej µ < 18

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
  • Do pokrywania rdzeni sztukatorskich z zaprawy gruboziarnistej Grobzugmörtel
  • Do naprawy starych elementów sztukaterii, wiązanych cementem
  • Do uzyskiwania gładkich, ostrokrawędzistych profili

  Właściwości

  • Szybko twardnieje
  • Działa hydrofobizująco
  • Grubość pojedynczych warstw 1 - 5 mm
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Nośne, czyste i wolne od pyłu.

   • Przygotowania

    Gładkim powierzchniom należy nadać szorstkość

    Podłoże należy wstępnie zwilżyć.

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 5 °C maks. 30 °C
   • kielnia zębata / listwa zębata
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do maks. +30 °C.

   • Nanieść zaprawę i sprawnym, ciągłym ruchem przeciągnąć szablon.

    Powłokę malarską należy wykonywać po wystarczającym stwardnieniu zaprawy stosując wyłącznie farby otwarte dyfuzyjnie i hydrofobowe (Siliconharzfarbe LA, Silikat-farbe D).

  • Wskazówki wykonawcze
   • Zaprawy, która zaczęła wiązać, nie wolno ponownie urabiać ani poprzez dodanie wody, ani poprzez dodanie świeżej zaprawy.

    Sposób i czas trwania prac wykończeniowych i obróbki powierzchni mają wpływ na kolor.

    W przypadku różnych szarż możliwe jest wystąpienie nieznacznych odchyleń kolorystycznych!

    Powierzchnie pokryte świeżą zaprawą należy przez co najmniej 4 dni chronić przed zbyt szybkim wyschnięciem, mrozem i deszczem.

    Przyczepność materiału do ścianek spoiny zwiększa się poprzez dodanie Haftfest - ZM HF - (art. 0220) do wody zarobowej (PM 1:10).

  • Narzędzia/czyszczenie
   • kielnia zębata / listwa zębata
   • Mieszarka, paca stalowa, kielnia, szablony

   • Mieszalnik, paca stalowa, kielnia, szablon(y)

    Narzędzia umyć wodą przed związaniem zaprawy.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed wilgocią
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • Nienaruszone opakowania, składowane w suchym miejscu, można przechowywać przez ok. 12 miesięcy.

  • Zużycie
   • 1,3 kg / mm gr. warstwy / m²
   • około 1,3 kg/m²/mm grubości warstwy

  • Wskazówki ogólne
   • Produkt może zawierać śladowe ilości pirytu (siarczku żelaza).

    Zawartość chromu w postaci rozpuszczalnych związków chromu (VI) w odniesieniu do całkowitej suchej masy cementu wynosi mniej niż 0,0002%.

    Parametry produktów oznaczono w warunkach laboratoryjnych, w temp. 20°C i przy wilgotności względnej powietrza (w.w.p.) = 65%.

    Nie stosować na podłożach zawierających gips!

    Woda zarobowa musi mieć jakość wody pitnej.

    Kolor, jaki stabilizuje się po wyschnięciu i stwardnieniu jest uzależniony od panujących warunków otoczenia i wybranej metody aplikacji. I tak na przykład powierzchnia wygładzona w stanie świeżym sprawia wrażenie jaśniejszej, niż wygładzona później lub uszorstniona. Różne uziarnienia tego samego artykułu mogą prowadzić do powstania nieznacznych różnic koloru. Podłoża zawilgocone od spodu mogą powodować przebarwienia.

    Zawsze wykonywać powierzchnie próbne!

    Alkaliczne spoiwa mogą rozpuszczać metale nieżelazne.

    Należy brać pod uwagę aktualne regulacje i wymogi prawne, a odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów wymagają oddzielnych ustaleń.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

  Narzędzia, akcesoria i sprzęt ochrony osobistej