• Stucco GF

  Nr art. 052125

  Stucco GF

  Szybkowiążąca zaprawa sztukatorska/do odlewów

  Kolor: jasnoszary | 0521
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Wytrzymałość na ściskanie po 28 dobach około 5,0 N/mm²
  Nasiąkl. kapilarna w24 > 1,0 kg/m²
  Uziarnienie < 1,5 mm
  Gęstość nasypowa Ok. 1,25 kg/dm³
  Zapotrzebowanie wody Ok. 7,5 l / 25 kg
  Opór dyfuzji pary wodnej µ < 18

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
  • Do prefabrykacji elementów sztukaterii metodą odlewów

  Właściwości

  • Szybko twardnieje
  • Uziarnienie: < 1,5 mm
  • Współczynnik µ: < 18
  • Wytrzymałość na ściskanie: ~ 5,0 N/mm²
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Forma musi być czysta i wolna od pyłu.

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 5 °C maks. 30 °C
   • polewanie
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min.
    +5 °C do maks. +30 °C
    Niskie temperatury wydłużają, wysokie temperatury skracają czas przydatności wymieszanego materiału do użycia oraz czas twardnienia.

   • Zaprawę powoli, równomiernie wlać do formy.

    W zależności od wielkości i kształtu elementu sztukatorskiego można go wyjąć z formy po trzech godzinach i w razie potrzeby dopracować.

     

  • Wskazówki wykonawcze
   • Zaprawy, która zaczęła wiązać, nie wolno ponownie urabiać ani poprzez dodanie wody, ani poprzez dodanie świeżej zaprawy.

    Świeże elementy należy przez co najmniej 4 dni chronić przed zbyt szybkim wyschnięciem, mrozem i deszczem.

    Rysy włoskowate/skurczowe nie są brane pod uwagę i nie mogą być uznawane za usterkę, ponieważ nie obniżają technicznej wartości materiału.

    W przypadku profili o większej długości i gzymsów, aby zapobiec ich pękaniu, należy zastosować pręty zbrojące.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • polewanie
   • Mieszarka, paca stalowa, kielnia

   • Narzędzia umyć wodą przed związaniem zaprawy.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed wilgocią
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • Nienaruszone opakowania, składowane w suchym miejscu, można przechowywać przez ok. 12 miesięcy.

  • Zużycie
   • 1,1 kg / l wypełn. przestrzeni
   • Ok. 1,1 kg/l wypełnianej przestrzeni

   • Dokładne zapotrzebowanie należy określić wykonując odpowiednio dużą powierzchnię próbną.

  • Wskazówki ogólne
   • Woda zarobowa musi mieć jakość wody pitnej.

    Zawartość chromu w postaci rozpuszczalnych związków chromu (VI) w odniesieniu do całkowitej suchej masy cementu wynosi mniej niż 0,0002%.

    Zawsze wykonywać powierzchnie próbne!

    Parametry produktów oznaczono w warunkach laboratoryjnych, w temp. 20°C i przy wilgotności względnej powietrza (w.w.p.) = 65%.

    Należy brać pod uwagę aktualne regulacje i wymogi prawne, a odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów wymagają oddzielnych ustaleń.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

  Narzędzia, akcesoria i sprzęt ochrony osobistej