• Stucco GZ

  Nr art. 051125

  Stucco GZ

  Szybkowiążąca zaprawa do wykonywania rdzeni sztukatorskich

  Kolor: jasnoszary | 0511
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Wytrzymałość na ściskanie po 28 dobach > 5 N/mm² (M5)
  Największe ziarno < 1,5 mm
  Nasiąkl. kapilarna w24 < 1,0 kg/m²
  Gęstość nasypowa około 1,25 kg/dm³
  Zapotrzebowanie wody około 5,5 l/25 kg
  Opór dyfuzji pary wodnej µ < 18

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
  • Do sporządzania wzgl. ciągnięcia rdzeni sztukatorskich, profili i gzymsów
  • Do renowacji i odrestaurowywania elewacji/sztukaterii

  Właściwości

  • Szybko twardnieje
  • Grubość pojedynczych warstw: od 10 do 40 mm
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Nośne, czyste i wolne od pyłu.

   • Przygotowania

    Gładkim powierzchniom należy nadać szorstkość

    Podłoże należy wstępnie zwilżyć.

    Na nasiąkliwe podłoża nanieść brodawkowato SP Prep (0400) (50 % pokrycia), w razie potrzeby stosując Haftfest (0220) (proporcja mieszania 1:5 z wodą).

    Na podłożach o niewielkiej nasiąkliwości SP Prep (0400) narzucić kryjąco.

    Aplikację można wykonać natychmiast, "mokre na wilgotne"

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 5 °C maks. 30 °C
   • układanie zaprawy / szpachlowanie / nakładanie kielnią / aplikacja natryskowaa
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do maks. +30 °C.

   • Zależnie od żądanej grubości zaprawę nanieść jedno- lub wielowarstwowo i sprawnym ruchem przeciągnąć szablon.

    W przypadku aplikacji grubszymi warstwami zaplanować zbrojenie.

    Czas oczekiwania przed nałożeniem ostatniej warstwy z Feinzugmörtel: 2 tygodnie

  • Wskazówki wykonawcze
   • Zaprawy, która zaczęła wiązać, nie wolno ponownie urabiać ani poprzez dodanie wody, ani poprzez dodanie świeżej zaprawy.

    Powierzchnie pokryte świeżą zaprawą należy przez co najmniej 4 dni chronić przed zbyt szybkim wyschnięciem, mrozem i deszczem.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • układanie zaprawy / szpachlowanie / nakładanie kielnią / aplikacja natryskowaa
   • Mieszarka, paca stalowa, kielnia, szablony

   • Narzędzia umyć wodą przed związaniem zaprawy.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed wilgocią
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • Nienaruszone opakowania, składowane w suchym miejscu, można przechowywać przez ok. 12 miesięcy.

  • Zużycie
   • 1,1 kg / mm gr. warstwy / m²
   • Około 1,1 kg/m²/mm grubości warstwy

   • Dokładne zapotrzebowanie należy określić wykonując odpowiednio dużą powierzchnię próbną.

  • Wskazówki ogólne
   • Produkt może zawierać śladowe ilości pirytu (siarczku żelaza).

    Zawartość chromu w postaci rozpuszczalnych związków chromu (VI) w odniesieniu do całkowitej suchej masy cementu wynosi mniej niż 0,0002%.

    Parametry produktów oznaczono w warunkach laboratoryjnych, w temp. 20°C i przy wilgotności względnej powietrza (w.w.p.) = 65%.

    Woda zarobowa musi mieć jakość wody pitnej.

    Zawsze wykonywać powierzchnie próbne!

    Należy brać pod uwagę aktualne regulacje i wymogi prawne, a odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów wymagają oddzielnych ustaleń.

    Zarówno na etapie projektowania jak i wbudowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

  Narzędzia, akcesoria i sprzęt ochrony osobistej