• IR PUR 2K 150

  Nr art. 687108

  IR PUR 2K 150

  Wysokoeastyczna, dwuskładnikowa, poliuretanowa żywica iniekcyjna DI (P)

  Wariant
  6871 | IR PUR 2K 150
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Lepkość (w temp. 12 °C) 240 mPa s
  Lepkość (w temp. 23 °C) 150 mPa s

  Komponent A

  Gęstość (20 °C) 0,98 g/cm³

  Komponent B

  Gęstość (20 °C) 1,1 g/cm³

  W stanie przereagowanym

  W stanie przereagowanym

  Wytrzymałość na zerwanie (DIN 52455-A1) 0,2 N/mm²
  Wydłużenie przy zerwaniu (DIN 52455-A1) 40 %
  Szczelność > 2 bar

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • posadzki/ściany wewnętrzne i zewnętrzne
  • Iniekcja rys w betonie zgodnie z PN EN 1504-5
  • Klasyfikacja: U(D1) W(2) (1/2/3/4*) (5/30)
  • Zawilgocenie: DY, DP, WT, WF* - *rysy prowadzące wodę wymagają iniekcji wstępnej z IR PUR 2K rapid!
  • Przetestowane zg. z ZTV-ING (RISS), (lista BASt)
  • Przetestowane zg. z DIN V 18028
  • Iniekcja z użyciem węży iniekcyjnych
  • Przepona pozioma i uszczelnienie w murze
  • Uszczelnianie wilgotnych i przewodzących wodę rys

  Właściwości

  • Wysoka odporność chemiczna
  • Total solid (w oparciu o metodę badawczą Deutsche Bauchemie e.V.)
  • Materiał o niskiej lepkości
  • Wysoka przyczepność do ścianek spoin
  • Bardzo silna rozszerzalność
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Ścianki rysy muszą być stabilne geometrycznie i zwarte, nie mogą zawierać luźnych elementów, warstw spieków, olejów, tłuszczów i innych substancji zmniejszających przyczepność.

   • Przygotowania

    W razie potrzeby rysę przekryć powierzchniowo.

    Zastosować odpowiednie pakery iniekcyjne

  • Przygotowanie
   • Proporcja mieszania komp. A 1,8 : komp. B 1
   • czas mieszania 3 min
   • Pojemnik kombi

    Do żywicy (składnik A) w całości dodać utwardzacz (składnik B).

    Następnie masę wymieszać za pomocą wolnoobrotowej mieszarki elektrycznej
    (ok. 300 - 400 obr./min.).

    Należy mieszać przez co najmniej 3 minuty.

    Smugi wskazują na niedostateczne wymieszanie materiału.

    Mieszankę przelać do innego pojemnika i jeszcze raz dobrze wymieszać.

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 5 °C
   • czas zdatności do obróbki 50 min
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża: min. +5 °C.

   • Używając odpowiednich narzędzi przeprowadzić iniekcję w kierunku od dołu do góry.

    Pakery usunąć, otwory zamknąć.

  • Wskazówki wykonawcze
   • Przed rozpoczęciem iniekcji należy przeprowadzić analizę stanu budowli

    Ciśnienie iniekcji dopasować do właściwości elementu budowlanego.

    Iniekcje uzupełniające należy wykonywać w ciągu czasu otwartego.

    Błonę powstającą na skutek reakcji z materiału z wilgocią z powietrza należy regularnie usuwać. Nie mieszać z materiałem!

    Wyższe temperatury z zasady powodują skrócenie, niższe - wydłużenie podanych czasów.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • Urządzenie do iniekcji, prasa ręczna, odpowiedni mieszarka, młotowiertarka

   • Bliższe informacje zawarte są w katalogu narzędziowym Remmers.

    Narzędzia i ewentualne zabrudzenia należy natychmiast, w stanie świeżym, czyścić rozcieńczalnikiem V 101.

    Podczas czyszczenia należy zważać na zachowanie odpowiednich warunków bezpieczeństwa.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • Okres przechowywania 24 mies.
   • W zamkniętych oryginalnych opakowaniach, niezmieszane i nienarażone na działanie mrozu - co najmniej  24  miesiące.

  • Zużycie
   • - oznaczane indywidualnie dla obioektu
    - Zależnie od zawartości wilgoci w struklturze, szeroklości rys i grubości elementu budowlanego
    - około 1,1 kg/l wypełnianej przestrzeni
    - około 0,4-0,7 kg/mb

  • Wskazówki ogólne
   • Wszystkie wyżej wymienione wartości i zużycia określono w warunkach laboratoryjnych (20 °C) na standardowych odcieniach. Wartości uzyskane podczas stosowania na placu budowy mogą się nieznacznie różnić od podanych w instrukcji technicznej.

    Rzeczywiste zapotrzebowanie na materiał zależy od wielkości ubytku i wyników analizy konstrukcyjnej.
    Należy uwzględnić dodatkowe zużycie, sposodowane przetwarzaniem.

    Unikać kondensacji pary wodnej w urządzeniu do iniekcji.

    Po zakończeniu prac urządzenie iniekcyjne należy całkowicie opróżnić i wyczyścić.

    Należy uwzględnić aktualne przepisy.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat transportu, przechowywania i sposobu obchodzenia się z produktem, a także na temat utylizacji i ochrony środowiska zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki produktu.

  Narzędzia, akcesoria i sprzęt ochrony osobistej