• Kiesol C [basic]
 • Kiesol C [basic]
 • Kiesol C [basic]
  • Kiesol C [basic]
  • Kiesol C [basic]
  • Kiesol C [basic]

  Nr art. 072755

  Kiesol C [basic]

  Specjalny, bezrozpuszczalnikowy krem na bazie silanów do iniekcji w murach przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie

  Remmers seal speed formulation WTA-certificated
  Wariant
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Wygląd / kolor mleczny, biały
  Gęstość (20 °C) ok. 0,94 g/cm³
  Temperatura zapłonu > 100 °C
  Konsystencja kremowa

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
  • Do porowatych, mineralnych materiałów budowlanych, takich jak cegła, piaskowiec i cegła wapienno-piaskowa
  • Bezciśnieniowe uszczelnianie istniejącego muru w przekroju poprzecznym, do stopnia zawilgocenia 95%

  Właściwości

  • produkt wodny
  • Nowa odwrotna formuła dla szybszego działania
  • Na bazie silanu/siloksanu
  • Bardzo dobrze penetruje podłoże
  • Zoptymalizowany do celów iniekcji bezciśnieniowej
  • Wysoka wydajność
  • Działa hydrofobizująco
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Wywiercony otwór iniekcyjny należy oczyścić z pyłu po wierceniu

   • Przygotowania

    Wykonanie otworów:
    W jednym rzędzie, średnica 12 mm, odstępy 12 cm, kąty nachylenia: poziomo, głębokość otworu: o około 2 cm mniejsza od grubości ściany.

    Ściany, o grubości > 0,6 m ewentualnie nawiercić z obu stron.

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 5 °C maks. 30 °C
   • pistolet do uszczelnień / wąż iniekcyjny / pompa tłokowa Desoi EP-60
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do maks. +30 °C.

   • Iniekcję wykonać odpowiednim narzędziem, zależnie od typu opakowania.

    Końcowych 2 cm otworów nie należy wypełniać kremem.

  • Wskazówki wykonawcze
   • Sąsiadujące elementy budowlane i materiały, które nie mają wejść w kontakt z produktem, należy zabezpieczyć poprzez zastosowanie odpowiednich środków.

    W możliwie krótkim czasie zamknąć za pomocą szpachlówki Dichtspachtel.

    W strefie rozchodzenia się materiału może dojść do przejściowych przebarwień na powierzchni, w szczególności w przypadku muru licowego.

    Do wykonywanego następnie uszczelnienia powierzchniowego zaleca się nałożyć w strefie rzędów otworów dodatkową powłoką z Dichtspachtel.

    Następnie należy wykonać uszczelnienie pionowe powierzchni co najmniej 30 cm powyżej i poniżej poziomu otworów iniekcyjnych. W razie potrzeby uwzględnić także sąsiadujące elementy budowlane.

    Zalecamy wykonanie powierzchni próbnych

  • Narzędzia/czyszczenie
   • pistolet do uszczelnień / wąż iniekcyjny / pompa tłokowa Desoi EP-60
   • Pistolet do mas uszczelniających,
    Lanca iniekcyjna do rękawów 550 ml,
    Wąż iniekcyjny do rękawów 550 ml,
    Zestaw iniekcyjny na rękawy 550 ml,
    Pompa tłokowa Desoi EP-60 do politenerów 10 l,
    Urządzenia niskociśnieniowe, przetłaczające i natryskowe z odpowiednią lancą iniekcyjną

   • Narzędzia należy myć na świeżo przy użyciu koncentratu czyszczącego Aqua RK-898 (3868) lub rozcieńczalnika V 101 (0978). To samo dotyczy zanieczyszczeń.

    W przypadku dłuższych okresów bezczynności należy opróżnić maszynę i wyczyścić ją za pomocą RK-898 lub rozcieńczalnika V101.

    Brudną ciecz usunąć zgodnie z przepisami.

    W przypadku aplikacji maszynowej prosimy o kontakt z naszymi doradcami.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej  12 mies.

    Zawartość naruszonego opakowania należy możliwie szybko zużyć.

  • Zużycie
   • Zależnie od zastosowania / m²
   • Szczegóły: patrz tabela zużyć w rozdziale "Przykłady zastosowań"

   • W przypadku murów z pustkami należy się liczyć ze zwiększonym zużyciem.

  • Przykłady zastosowań
   • Zużycie odpowiada objętości wypełnianego otworu, powiększonej o margines bezpieczeństwa.

    Śreednica otworu: 12 mm
    Odstępy między otworami:         12 cm, tzn. na każdy metr przypada ok 8 otworów

    Grubość ściany:        
    Glębokość otworu:        
    Zużycie* na m:                    
    10 cm
    ok. 8 cm
    ok. 80 ml
    11,5 cm
    ok. 9,5 cm
    ok. 100 ml
    24 cm
    ok. 22 cm
    ok. 230 ml
    36 cm
    ok. 34 cm
    ok. 350 ml
    42 cm
    ok. 40 cm
    ok. 415 ml
    *10 % wliczony zapas bezpieczeństwa

  • Wskazówki ogólne
   • Nie nadaje się do betonu komórkowego, gipsu i glinianych materiałów budowlanych.

    Nie nadaje się w przypadku nowej zaprawy do spoinowania.

    Na skarbonatyzowanych kamieniach naturalnych należy przeprowadzić badanie skuteczności.

    Zarówno na etapie projektowania jak i wbudowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej.

    Należy przestrzegać aktualnie obowiązujących przepisów i wymogów prawnych.

    Należy przestrzegać zawartych w ulotce WTA 4-10-15 wskazówek na temat planowania zabiegów iniekcyjnych i stosowania certyfikowanych materiałów iniekcyjnych przeciwko kapilarnemu podciąganiu wilgoci.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

  Narzędzia, akcesoria i sprzęt ochrony osobistej