• MB FL 2K

  Nr art. 300106

  MB FL 2K

  Hydroizolacja zespolona typu 3w1 Łączy zastosowanie jako hydroizolacja, klej do płytek i zaprawa do spoinowania w jednym materiale

  Checked C1-TE-S2
  Wariant
  3001 | MB FL 2K
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Baza Spoiwo polimerowe, cement, dodatki, specjalne wypełniacze
  Gęstość objętościowa świeżej zaprawy Około 1,14 kg/dm³
  Konsystencja pasta
  Grubość warstwy 1,2 mm mokrej warstwy daje 1 mm warstwy suchej
  Wodoszczelność Około 1,5 bar

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • posadzki na zewnątrz i we wnętrzach
  • Produkt typu 3w1: hydroizolacja, klej do płytek i zaprawa do spoinowania
  • We wnętrzach i na zewnątrz, do posadzek
  • Hydroizolacja zespolona pod okładzinami z płytek ceramicznych
  • Do stosowania w obiektach istniejących i nowopowstających
  • Uszczelnianie balkonów, loggii i podcieni
  • Hydroizolacja łazienek i otoczenia basenów

  Właściwości

  • Wysoka elastyczność
  • Wodoszczelność
  • Schnięcie reakcyjne
  • Jasna barwa materiału umożliwia pigmentowanie w celu uzyskania spoin o odpowiednim kolorze
  • Szerokości spoin od 6 do 12 mm
  • Nadaje się do klejenia okładzin układanych na ogrzewaniu podłogowym
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Podłoże musi być równe, nośne, suche, czyste, wolne od kurzu, oleju, smaru i środków antyadhezyjnych.

    Podłożom niemineralnym należy nadać szorstkość.

    Chłonne podłoża mineralne, nie beton samozagęszczalny (SCC), mogą być matowo wilgotne.

   • Przygotowania

    Wystające wypełnienia spoin i resztki zapraw należy usunąć.

    Narożniki i krawędzie należy zaokrąglić lub sfazować.

    Podłoża mineralne należy zagruntować preparatem Kiesol MB

    Jako warstwę kontaktową i w celu uniknięcia powstawania pęcherzy, należy nanieść sporządzoną z produktu szpachlówkę drapaną.

    W razie potrzeby należy za pomocą odpowiednich produktów (np. Betofix R4 EM).wykonać warstwę spadkową.

    Hydroizolacja:

    Wzmocnij obszary połączeń, takie jak elemenmty typu portefenetr, narożniki wewnętrzne, połączenia podłogi ze ścianą i przejścia do profili krawędzi balkonu za pomocą taśmy łączącej z serii Tape VF.

    We wnętrzach:

    Wnętrza: jastrychy na bazie siarczanu wapnia należy przeszlifować, a następnie odkurzyć.

    Wilgotność resztkowa jastrychu CA/CAF ogrzewanego < 0,3 CM-%/nieogrzewanego <0,5 CM-%.

    Podłoża zawierające gips - zagruntować produktem Primer Hydro F.

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 5 °C maks. 25 °C
   • czas zdatności do obróbki 45 min
   • Hydroizolacja:

    Zgodnie z regułami na przygotowane podłoże nałożyć co najmniej dwie warstwy produktu.

    Całkowita grubość suchej powłoki musi wynosić ≥ 2 mm.

    Detale złączy / spoiny elementów budowli

    Wzmocnij wewnętrzne narożniki i połączenia, a także połączenia z niemineralnymi elementami budowlanymi za pomocą taśmy spoinowej serii VF.

    Taśmę uszczelniającą należy wtopić w świeżą warstwę kontaktową.

    Układanie płytek:

    Przed przystąpieniem do dalszych prac należy zaczekać, aż istniejące warstwy hydroizolacji będą całkowicie suche

    Za pomocą odpowiedniej pacy zębatej nałożyć produkt jako klej cienkowarstwowy, prawidłowo umieścić materiał pokrywający w świeżej warstwie zaprawy, przed utworzeniem się naskórka.

    W obszarach zewnętrznych lub podczas układania wielkoformatowych płytek i płyt zaleca się stosowanie metody Buttering Floating.

    Zabrudzenia / pozostałości zaprawy na powierzchni pokrycia należy natychmiast usunąć wodą, a obszar połączenia powinien być wolny od pozostałości zaprawy.

    Spoinowanie płytek:

    Spoiny muszą być całkowicie suche, aby uniknąć uwięzienia w nich wilgoci. Spoiny z MB FL 2K nanosić odcinkowo za pomocą pacy do spoinowania zaprawami epoksydowymi. W razie potrzeby można dostosować konsystencję do użycia jako zaprawa do spoinowania, dodając maksymalnie 300 ml czystej wody (na 6,67 kg materiału). Powierzchnie należy niezwłocznie umyć odpowiednią gąbką i spłukać za pomocą pacy gąbkowej i wody. Po całkowitym wyschnięciu resztki/naloty można zmyć środkiem Remmers Clean FL.

  • Wskazówki wykonawcze
   • W przypadku materiałów hydroizolacyjnych, które mają być stosowane w postaci płynnej, bezpośrednie wystawienie na działanie promieni słonecznych i/lub wiatru może prowadzić do przyspieszonego tworzenia się błony i związanych z tym pęcherzy.

    Nie stosować w warunkach bezpośredniego nasłonecznienia.

    Nie stosować na czystym aluminium.

    Szpachlówka drapana z zasady nie może być traktowana jako warstwa uszczelnienia.

    Maksymalna całkowita grubość mokrej warstwy nie może przekraczać 5 mm.

    Krótkie przemieszanie materiału w wiaderku pozwala uniknąć jego przedwczesnego zgęstnienia.

    Zaprawy, która zaczęła wiązać, nie wolno ponownie rozrabiać poprzez dodawanie wody lub świeżej zaprawy.

    Świeżą hydroizolację należy chronić przed deszczem, bezpośrednim nasłonecznieniem, mrozem oraz tworzeniem się kondensatu.

    Suchą izolację należy chronić przed uszkodzeniem mechanicznym.

    Bez dodatkowej warstwy przenoszącej obciążenia produkt nie nadaje się do stosowania jako hydroizolacja pod łożyskami ruchomymi.

    Podczas stosowania w zamkniętych pomieszczeniach należy zapewnić odpowiednią wentylację (ew. nosić środki indywidualnej ochrony dróg oddechowych)

  • Narzędzia/czyszczenie
   • Narzędzia w stanie świeżym myć wodą.

    Zaschnięte resztki materiału dają się usuwać wyłącznie mechanicznie.

    Wyschnięty, przylegający materiał można oczyścić środkiem Remmers Clean FL.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • Okres przechowywania 9 mies.
   • W nieotwartym oryginalnym opakowaniu w chłodnym, suchym miejscu, chronionym przed chroniony przed mrozem materiał można przechowywać przez co najmniej 9 miesięcy.

  • Zużycie
   • 1,3 kg / mm gr. warstwy / m²
   • Jako hydroizolacja:
    Co najmniej 1,3 kg/m²/mm grubości suchej warstwy

    Jako klej do płytek:
    paca zębata 8 mm: ok. 2,9 kg/m².
    paca zębata:10 mm: ok. 3,5 kg/m².
    paca zębata 12 mm: ok. 4,4 kg/m².

    Jako zaprawa do spoinowania:
    ok. 0,2 kg/m² (szerokość spoiny 6 mm, płytka 30/60 cm, grubość 6 mm, całkowita długość spoiny 410 cm).

  • Wskazówki ogólne
   • Parametry produktów oznaczono w warunkach laboratoryjnych, w temp. 20°C i przy wilgotności względnej powietrza (w.w.p.) = 65%.

    Należy brać pod uwagę aktualne regulacje i wymogi prawne, a odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów wymagają oddzielnych ustaleń.

    Podczas planowania i realizacji należy przestrzegać treści certyfikatów przydatności (EAD).

    Ustalenia specjalne oraz świadectwa badań zamieszczone są w Internecie, pod adresem www.remmers.pl.

    Zawsze wykonywać powierzchnie próbne!

    Testy na odrywanie nie są ani odpowiednie, ani dozwolone do oceny przydatności produktu do użytku.

    W zależności od warunków pogodowych i lokalizacji, na terenach zewnętrznych może dojść do zazielenienia spoin. Aby zapobiec ewentualnym zielonym porostom na powierzchniach spoinowanych za pomocą MB FL 2K, zaleca się dodanie preparatu Remmers Protect MKT 1. Do jednego worka z płynnym komponentem dodać ok. 78 ml środka Remmers Protect MKT 1.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.