• PCB Sperrschicht EP 2K
 • PCB Sperrschicht EP 2K
 • PCB Sperrschicht EP 2K
  • PCB Sperrschicht EP 2K
  • PCB Sperrschicht EP 2K
  • PCB Sperrschicht EP 2K

  Nr art. 146111

  PCB Sperrschicht EP 2K

  Sprawdzona powłoka epoksydowa do renowacji elementów budowlanych obciążonych PCB

  Kolor: biały | 1461

  Kolor: biały | 1461

  Wybierz kolor
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Zawartość ciał stałych 58% wagowych
  Stopień połysku mat jedwabisty

  Komponent A

  Lepkość (w temp. 25 °C) 1900 mPa s

  Komponent B

  Lepkość (w temp. 25 °C) 230 mPa s

  Mieszanka

  Lepkość (w temp. 25 °C) 450 mPa s

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • posadzki/ściany/sufity wewnętrzne
  • Naprawa powierzchni wtórnych, silnie obciążonych PCB
  • Naprawa słabych pierwotnych źródeł PCB
  • Do stosowania na podłożach mineralnych

  Właściwości

  • produkt wodny
  • Bardzo wysoka zdolność powstrzymywania polichlorowanych bifenyli (PCB)
  • Dobre krycie
  • Materiał tiksotropowy
  • Doskonała przyczepność na wielu podłożach
  • W stanie przereagowanym produkt bezpieczny dla fizjologii człowieka
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Podłoże musi być nośne, suche, czyste i wolne od substancji zmniejszających przyczepność (olejów, tłuszczów, wosków).

  • Przygotowanie
   • Proporcja mieszania komp. A 85 : komp. B 15
   • czas mieszania 3 min
   • Pojemnik kombi

    Do żywicy (składnik A) w całości dodać utwardzacz (składnik B).

    Następnie masę wymieszać za pomocą wolnoobrotowej mieszarki elektrycznej
    (ok. 300 - 400 obr./min.).

    Mieszankę przelać do innego pojemnika i jeszcze raz dobrze wymieszać.

    Należy mieszać przez co najmniej 3 minuty.

    Smugi wskazują na niedostateczne wymieszanie materiału.

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 8 °C maks. 30 °C
   • malowanie pędzlem/wałkiem, natrysk airless/airmix
   • czas otwarty 60 min
   • Produkt należy obowiązkowo nakładać trójwarstwowo.

    Wysokie temperatury skracają, niskie, w szczególności w połączeniu z wysoką wilgotnością, generalnie wydłużają podane czasy.

  • Wskazówki wykonawcze
   • Podczas twardnienia nałożony materiał należy chronić przed wilgocią, ponieważ inaczej mogą wystąpić wady powierzchni i zmniejszenie przyczepności.

    Wilgotność względna powietrza nie może przekroczyć 80%.

    Temperatura podłoża podczas aplikacji i w fazie twardnienia musi być o co najmniej 3°C wyższa od temperatury punktu rosy.

    Należy bezwzględnie zapewnić dobrą wymianę powietrza, tak aby woda mogła być oddawana do powietrza.

    Końca czasu przydatności do użycia po wymieszaniu komponentów nie da się rozpoznać poprzez wzrost lepkości lub temperatury, dlatego należy bezwzględnie przestrzegać maksymalnego czasu przydatności do użycia.

    W przypadku aplikacji maszynowej prosimy o kontakt z naszymi doradcami.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • malowanie pędzlem/wałkiem, natrysk airless/airmix
   • Odpowiednia mieszarka, pędzel, wałek do epoksydów, urządzenia natryskowe typu airless

   • Bliższe informacje zawarte są w katalogu narzędziowym Remmers.

    Narzędzia i ewentualne zabrudzenia czyścić natychmiast w stanie świeżym wodą.

    Podczas czyszczenia należy zważać na zachowanie odpowiednich warunków bezpieczeństwa.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej  12 mies.

  • Zużycie
   • około 0,60 kg/m² przy trzech warstwach

   • Zużycie uzależnione jest od właściwości podłoża.

  • Wskazówki ogólne
   • Wszystkie podane wyżej wartości i zużycia zostały ustalone w warunkach laboratoryjnych (20 °C) dla wariantów standardowych. W warunkach placu budowy mogą wystąpić nieznaczne odchylenia tych wartości.

    Na powierzchniach ze sobą sąsiadujących należy stosować wyłącznie materiał z tej samej partii produkcyjnej (o tym samym numerze szarży), ponieważ inaczej mogą wystąpić nieznaczne wahania kolorystyki, połysku i struktury.

    Żywice epoksydowe poddane działaniu promieni UV i zjawisk pogodowych generalnie nie są kolorystycznie stabilne.

    Prace w miejscach obciążonych PCB regulowane są specjalnymi przepisami, w Polsce jest to Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz.U. z 2002 r. nr 96, poz. 860).

    Należy brać pod uwagę aktualne regulacje i wymogi prawne, a odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów wymagają oddzielnych ustaleń.

    Zarówno na etapie projektowania jak i wbudowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Produkt przeznaczony wyłącznie dla profesjonalnych użytkowników!

    Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i stosowania oraz na temat usuwania i ochrony środowiska znajdują się w aktualnej karcie charakterystyki produktu.

  Możliwe produkty systemowe

  Narzędzia, akcesoria i sprzęt ochrony osobistej