• Montagemörtel

  Nr art. 100425

  Betofix R2 SR rapid

  Wcześnie obciążalna zaprawa montażowa i naprawcza

  Kolor: szary | 1004
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Wytrzymałość na ściskanie 1 h = > 13 N/mm²
  24 h =ok. 25 N/mm²
  28 dni = > 40 N/mm²
  Największe ziarno 2 mm
  Gęstość nasypowa około. 1,6 kg/l
  Zapotrzebowanie wody 3,0-4,0 l/25 kg

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • posadzki / ściany / sufity wewnątrz i na zewnątrz
  • Zaprawa naprawcza i powłokowa wg DIN 19573
  • Szybkowiążąca zaprawa montażowa do elementów wbudowywanych
  • Szybkowiążąca zaprawa zalewowa do elementów wbudowywanych
  • Do montażu i naprawy pierścieni i pokryw studzienkowych

  Właściwości

  • Odporność na siarczany
  • Bardzo wysoka wytrzymałość wczesna (można obciążać już po 45 min.)
  • Bardzo niski skurcz
  • Wysoka odporność na penetrację wody
  • Hamowanie procesu korozji
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Podłoże betonowe:
    nośne, czyste, wolne od kurzu
    Uwzględnić aktualne przepisy techniczne w zakresie następujących parametrów:
    - Wytrzymałość podłoża na odrywanie
    - Minimalna chropowatość/głębokość nierówności

    Podłoże należy zwilżyć do stanu matowo wilgotnego

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 5 °C maks. 30 °C
   • szpachlowanie / nakładanie kielnią
   • Czas przydatności do obróbki:
    (+20 °C): około 10 minut

     

    Czas utwardzania:
    (+20 C): ok. 15 min.

     

    Szybki montaż

    Strefę montażu należy wypełnić, wywierając nieznaczny nacisk.

     

    Montaż pokryw studzienek kanalizacyjnych

    Spoiny między ramą i podbudową należy oczyścić i wstępnie zmoczyć.

    Ulokować szalunek.

    Wlać zaprawę o płynnej konsystencji.

     

    Wykańczanie

    Świeże powierzchnie zaprawy chronić przez co najmniej 3 dni przed zbyt szybkim wysychaniem na skutek działania wiatru, bezpośredniego nasłonecznienia, deszczu i/lub mrozu!

     

  • Wskazówki wykonawcze
   • Mieszać tylko małe ilości.

    Rozszalować można po około 1-2 godzinach.

    Materiał uzyskuje wytrzymałość po upływie około 2 godzin.

    W przypadku stosowania przy konsystencji szpachlowej lub plastycznej wysoka wytrzymałość wczesna i wczesna zdolność przenoszenia obciążeń.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • szpachlowanie / nakładanie kielnią
   • =

   • Mieszalnik, paca stalowa, paca do gładzenia, szpachla

    Narzędzia - świeżo po użyciu - należy myć wodą.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed wilgocią
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • Nienaruszone opakowania, składowane w suchym miejscu, można przechowywać przez ok. 12 miesięcy.

  • Zużycie
   • 1,8 kg / l wypełn. przestrzeni
   • około 1,8 kg/l

   • Dokładne zapotrzebowanie należy określić wykonując odpowiednio dużą powierzchnię próbną.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

  Narzędzia, akcesoria i sprzęt ochrony osobistej