• CL Grout Historic

  Nr art. 051025

  CL Grout Historic

  Szlam elewacyjny na bazie wapna

  Kolor: CL Grout Historic | 0510
  Jedn. opak.
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Broszury i katalogi

  product.brochures.loading

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Reakcja na ogień Klasa A1
  Wytrzymałość na ściskanie > 1 N/mm²
  Największe ziarno ok. 1 mm
  Nasiąkliwość kapilarna > 1 kg/(m²h0,5)
  Grupa zapraw (DIN 18550-2) P II
  Gęstość nasypowa ok. 1,4 kg/dm³
  Zapotrzebowanie wody 5,0 l / 25 kg
  Opór dyfuzji pary wodnej µ < 18

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
  • Do porowatych, mineralnych materiałów budowlanych, takich jak cegła, klinkier piaskowiec, tynk i cegła wapienno-piaskowa
  • Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
  • W ochronie zabytków

  Właściwości

  • Materiał do obróbki ręcznej
  • Produkt oparty na wapnie hydraulicznym
  • Mała wytrzymałość
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Nośne, suche, czyste, wolne od pyłów i rys (za wyjątkiem rys włosowatych)

    Nie może zawierać szkodliwych soli

   • Przygotowania

    W razie potrzeby, w celu uniknięcia utraty substancji, przed czyszczeniem należy wstępnie skonsolidować odpowiednim preparatem do wzmacniania kamienia.

    Podłoże należy zwilżyć do stanu matowo wilgotnego

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 5 °C maks. 30 °C
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do maks. +30 °C.

   • Materiał nanieść ręcznie, równomierną warstwą o grubości około 3 mm

    Nie dodając wody nadać odpowiednią strukturę za pomocą szczotki (lub innego odpowiedniego narzędzia)

     

  • Wskazówki wykonawcze
   • Zaprawy, która zaczęła wiązać, nie wolno ponownie urabiać ani poprzez dodanie wody, ani poprzez dodanie świeżej zaprawy.

    Powierzchnie pokryte świeżą zaprawą należy przez co najmniej 4 dni chronić przed zbyt szybkim wyschnięciem, mrozem i deszczem.

    Rysy włoskowate/skurczowe nie są brane pod uwagę i nie mogą być uznawane za usterkę, ponieważ nie obniżają technicznej wartości materiału.

    Sąsiadujące elementy budowlane i materiały, które nie mają wejść w kontakt z produktem, należy zabezpieczyć poprzez zastosowanie odpowiednich środków.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • Mieszalnik, szczotka do szlamów

   • Narzędzia - świeżo po użyciu - należy myć wodą.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed wilgocią
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • Nienaruszone opakowania, składowane w suchym miejscu, można przechowywać przez ok. 12 miesięcy.

  • Zużycie
   • Zależnie od zastosowania / m²
   • ok. 4 kg/m² na warstwę o grubości 3 mm

  • Wskazówki ogólne
   • W przypadku zastosowań zewnętrznych konieczna jest ochrona powierzchni: Bezbarwny: Funcosil WS = bezrozpuszczalnikowy lub Funcosil SNL = zawierający rozpuszczalnik; Kolor: powłoki na zewnątrz - farba Color LA, w razie potrzeby zastosować laserunek / p[owłoka wewnątrz z Color Si lub Color CL Historic

    Woda zarobowa musi mieć jakość wody pitnej.

    Produkt może zawierać śladowe ilości pirytu (siarczku żelaza).

    Nie stosować na podłożach zawierających gips!

    Zawartość chromu w postaci rozpuszczalnych związków chromu (VI) w odniesieniu do całkowitej suchej masy cementu wynosi mniej niż 0,0002%.

    Parametry produktów oznaczono w warunkach laboratoryjnych, w temp. 20°C i przy wilgotności względnej powietrza (w.w.p.) = 65%.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

  Narzędzia, akcesoria i sprzęt ochrony osobistej