• SP Top SR

  Nr art. 041620

  SP Top SR

  Tynk renowacyjny WTA do stosowania na murach obciążonych wilgocią i solami o bardzo wysokiej odporności na siarczany

  Wariant
  0416 | szary (kolor własny)
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Nadzór zewnętrzny GG-Cert + WTA
  Największe ziarno 2 mm
  uziarnienie kruszywa zg. z DIN EN 13139
  Nasiąkl. kapilarna w24 ≥ 0,3 kg/m²
  Porowatość > 50 % obj.
  Grubość warstwy Pojedyncza, do 15 do 30 mm
  Gęstość nasypowa około 1,15 kg/dm³
  Zapotrzebowanie wody około 5,0-5,5 l / 20 kg
  Współczynnik oporu dyfuzji pary wodnej µ ≤ 15
  Głębokość wnikania wody po 24 godz. < 5 mm
  Klasa wytrzymałości na ściskanie CS II (śr. 1,5 - 5,0 N/mm²)

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
  • Do cokołów z izolacją przeciwwodną i bez
  • Do podłoży silnie obciążonych szkodliwymi solami
  • Do naprawy i renowacji starych, zawilgoconych murów obciążonych szkodliwymi solami

  Właściwości

  • Wysoka odporność na siarczany niska zawartość aktywnych alkaliów (SR/NA)
  • Podwyższona wytrzymałość na ściskanie
  • Wysoka przepuszczalność pary wodnej
  • Grubość pojedynczej warstwy może wynosić do 30 mm.
  • Możliwość nakładania maszynowego
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Nośne, czyste i wolne od pyłu.

   • Przygotowania

    Tynki i powłoki należy starannie usunąć do wysokości co najmniej 80 cm powyżej strefy zniszczeń.

    Zmurszałe spoiny wydrapać na głębokość 2 cm.

    Chłonne podłoża wstępnie zwilżyć do stanu "matowej wilgotności".

    Podłoże: chłonne i o niskiej wytrzymałości

    SP Prep lub SP Prep rapid nakładać siatkowo jako warstwę sczepną (pokrycie powierzchni 50-70 %) o maksymalnej grubości 5 mm.

    Alternatywnie: Nałożyć SP Top SR jako szpachlówkę drapaną (warstwa kontaktowa).

    Podłoże: mało nasiąkliwe

    Nałożyć SP Prep lub SP Prep rapid nanieść kryjąco (100 %), warstwą o maksymalnej grubości 5 mm.

    Alternatywnie: Nałożyć SP Top SR jako szpachlówkę drapaną (warstwa kontaktowa).

    Podłoże: mineralne szlamy uszczelniające

    SP Prep należy nanieść kryjąco jako warstwę sczepną - świeże na świeże, na ostatnią warstwie szlamu.

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 5 °C maks. 30 °C
   • układanie zaprawy / szpachlowanie / nakładanie kielnią / aplikacja natryskowaa
   • czas schnięcia / dalsza obróbka po upływie 60 min.
   • Układanie pojedynczymi warstwami

    Produkt nakładać za pomocą odpowiedniego narzędzia lub maszyny.

     

    Układanie dwuwarstwowe

    Za pomocą grzebienia tynkarskiego nadać pierwszej warstwie chropowatość.

    Drugą warstwę nakładać po wystarczającym wyschnięciu pierwszej

    Alternatywnie można pracować w jednym cyklu, a mianowicie nakładać dwie warstwy "mokre na mokre" (mokre na wilgotne). Pomiędzy warstwami należy wtedy ułożyć tkaninę zbro-jącą iQ-Tex 6,5/100 (art. 0236).

    Pasy siatki układać na 10 cm zakładkę.

     

    Powierzchnię ściągnąć za pomocą aluminiowej łaty do tynków.

    Po związaniu powierzchnię wykończyć za pomocą pacy gąbkowanej.

    Po wystarczającym wyschnięciu powierzchnię należy za pomocą zdzieraka kratowego przygotować do nałożenia kolejnych warstw.

    W przypadku powierzchni hydrofobowych przed dalszym tynkowaniem należy wstępnie zwilżyć wodą pozbawioną napięcia powierzchniowego do stanu "matowej wilgotności".

     

  • Wskazówki wykonawcze
   • Zaprawy, która zaczęła wiązać, nie wolno ponownie urabiać ani poprzez dodanie wody, ani poprzez dodanie świeżej zaprawy.

    W przypadku krytycznych podłoży (bardzo nierównych i/lub jamistych) zalecamy wbudowanie tkaniny zbrojącej w jednej trzeciej grubości warstwy tynku renowacyjnego.

    W narożnikach otworów budowli należy wbudować dodatkowe zbrojenie przekątne.

    Powierzchnie pokryte świeżą zaprawą należy przez co najmniej 4 dni chronić przed zbyt szybkim wyschnięciem, mrozem i deszczem.

    Rysy włoskowate/skurczowe nie są brane pod uwagę i nie mogą być uznawane za usterkę, ponieważ nie obniżają technicznej wartości materiału.

    Dla zapewnienia powodzenia renowacji należy stworzyć odpowiednie warunki wysychania, zgodnie z instrukcją WTA 2-9-20/D.

    W przypadku aplikacji maszynowej prosimy o kontakt z naszymi doradcami.

    Podczas aplikacji maszynowej, specyficzne właściwości produktu, takie jak wytrzymałość, zawartość porów powietrznych itp. mogą ulec zmianie.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • układanie zaprawy / szpachlowanie / nakładanie kielnią / aplikacja natryskowaa
   • Mieszarka, kielnia, paca do gładzenia, paca piankowa

   • Narzędzia w stanie świeżym myć wodą.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed wilgocią
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • Nienaruszone opakowania, składowane w suchym miejscu, można przechowywać przez ok. 12 miesięcy.

  • Zużycie
   • około 10,5 kg / cm gr. warstwy / m²
   • około 10,5 kg/m²/cm grubości warstwy

   • Dokładne zapotrzebowanie należy określić wykonując odpowiednio dużą powierzchnię próbną.

  • Wskazówki ogólne
   • Produkt może zawierać śladowe ilości pirytu (siarczku żelaza).

    Nie stosować na podłożach zawierających gips!

    Woda zarobowa musi mieć jakość wody pitnej.

    Zawartość chromu w postaci rozpuszczalnych związków chromu (VI) w odniesieniu do całkowitej suchej masy cementu wynosi mniej niż 0,0002%.

    Zawsze wykonywać powierzchnie próbne!

    Parametry produktów oznaczono w warunkach laboratoryjnych, w temp. 20°C i przy wilgotności względnej powietrza (w.w.p.) = 65%.

    Należy brać pod uwagę aktualne regulacje i wymogi prawne, a odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów wymagają oddzielnych ustaleń.

    Zarówno na etapie projektowania jak i wbudowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.