• WP DS Levell

  Nr art. 042625

  WP DS Levell

  Szpachlówka uszczelniająca o wysokiej odporności na siarczany

  Wariant
  0426 | szary
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Wytrzymałość na ściskanie po 28 dobach około 20 N/mm²
  Gęstość objętościowa świeżej zaprawy około 1,9 kg/l
  Konsystencja szpachlowa
  Zapotrzebowanie wody 14-15 %, co odpowiada 3,5-3,8 l/25 kg
  Współczynnik nasiąkliwości w24 < 0,1 kg/(m2h0,5)

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • posadzki/ściany wewnętrzne i zewnętrzne
  • Wodoszczelna naprawa ubytków
  • Szpachlówka spoinowa i powierzchniowa
  • Do wykonywania faset
  • Wyrównywanie podłoży pod uszczelnieniami

  Właściwości

  • Twardnienie przy bardzo niewielkich naprężeniach i bez rys
  • Bardzo dobra przyczepność do podłoża
  • Grubość pojedynczej warstwy: do 50 mm
  • Wysoka odporność na siarczany niska zawartość aktywnych alkaliów (SR/NA)
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Nośne, czyste i wolne od pyłu.

   • Przygotowania

    Stare tynki, warstwy farby itp. usunąć co najmniej 80 cm nad uszkodzonym miejscem aż do nośnego, mineralnego podłoża.

    Zmurszałe spoiny wydrapać na głębokość 2 cm.

    Podłoża o dużej nasiąkliwości należy wstępnie zwilżyć do sgtamnmu "matowej wilgotności".

    Gruntowanie od zewnątrz:

    Podłoża mineralne należy zagruntować preparatem Kiesol MB

    Gruntowanie od wewnątrz:

    Podłoża mineralne należy zagruntować Kiesolem rozcieńczonym w proporcji 1:1 z wodą.

    Warstwa sczepna

    Jako mostek sczepny zastosować szlam uszczelniający Remmers.

    Kolejne prace wykonywać w układzie świeże na świeże.

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 5 °C maks. 30 °C
   • szpachlowanie / nakładanie kielnią / spoinowanie / faseta uszczelniająca - nakładanie kielnią
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do maks. +30 °C.

   • VA1_M_152

    Produkt należy nałożyć w świeży mostek sczepny.

     

    Naprawa ubytków i wyłomów

    Produkt w konsystencji szpachlowej nakładać na świeżą warstwę sczepną - w razie potrzeby kilkoma warstwami

    Grubość pojedynczej warstwy < 50 mm

    Nakładanie kolejnej warstwy można rozpocząć, gdy poprzednia zwiąże na tyle, że nie da się jej uszkodzić.

     

  • Wskazówki wykonawcze
   • Zaprawy, która zaczęła wiązać, nie wolno ponownie urabiać ani poprzez dodanie wody, ani poprzez dodanie świeżej zaprawy.

    Powierzchnie pokryte świeżą zaprawą należy przez co najmniej 4 dni chronić przed zbyt szybkim wyschnięciem, mrozem i deszczem.

    Nakładanie hydroizolacji możliwe jest po dostatecznym wyschnięciu.

    W razie potrzeby: uprzednio za pomocą odpowiednich produktów (np. WP RH rapid) należy zlikwidować ślady spływania.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • szpachlowanie / nakładanie kielnią / spoinowanie / faseta uszczelniająca - nakładanie kielnią
   • Mieszarka, kielnia, paca stalowa, paca do zacierania, fugówka

   • Narzędzia - świeżo po użyciu - należy myć wodą.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed wilgocią
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • Nienaruszone opakowania, składowane w suchym miejscu, można przechowywać przez ok. 12 miesięcy.

  • Zużycie
   • 1,7 kg / mm gr. warstwy / m²
   • około 1,7 kg/m²/mm grubości warstwy
    około 1,7 kg/m jako faseta uszczelniająca

  • Wskazówki ogólne
   • Woda zarobowa musi mieć jakość wody pitnej.

    Produkt może zawierać śladowe ilości pirytu (siarczku żelaza).

    Parametry produktów oznaczono w warunkach laboratoryjnych, w temp. 20°C i przy wilgotności względnej powietrza (w.w.p.) = 65%.

    Należy brać pod uwagę aktualne regulacje i wymogi prawne, a odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów wymagają oddzielnych ustaleń.

    Zarówno na etapie projektowania jak i wbudowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej.

    Przestrzegać "Wytycznych do projektowania i wykonywania elementów budowlanych pokrywanych mineralnymi szlamami uszczelniającymi" (Deutsche Bauchemie) oraz instrukcji WTA "Izolacja istniejących elementów budowlanych stykających się z gruntem".

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

  Narzędzia, akcesoria i sprzęt ochrony osobistej