• WP Sulfatex

  Nr art. 043025

  WP Sulfatex

  Sztywny, mineralny szlam uszczelniający o wysokiej odporności na siarczany

  Wariant
  0430 | szary
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Wytrzymałość na zginanie (po 28 dniach) około 6 N/mm²
  Odporność chemiczna XA2
  Wytrzymałość na ściskanie po 28 dobach około 30 N/mm²
  Zapotrzebowanie wody 20-21 %, co odpowiada 5,0 l / 25 kg
  Współczynnik nasiąkliwości w24 < 0,1 kg/(m2h0,5)
  Opór dyfuzji pary wodnej µ < 200

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • posadzki/ściany wewnętrzne i zewnętrzne
  • Izolacja przeciwwilgociowa piwnic w starym budownictwie
  • Uszczelnianie cokołów w starym budownictwie
  • Uszczelnienie zbiorników przed wodą napierającą od zewnątrz
  • Ochrona przed zawilgoceniem od strony podłoża przy wykonywaniu hydroizolacji na elementach stykających się z gruntem
  • Elementy budowlane mające kontakt z wodą pitną
  • Podłoża obciążone solami
  • Szlam uszczelniający WW, zgodny z DIN 19573

  Właściwości

  • Bardzo niska emisja (GEV-EMICODE EC 1Plus)
  • Izolacja przeciw wodzie pod ciśnieniem
  • Wysoka odporność na siarczany niska zawartość aktywnych alkaliów (SR/NA)
  • Bardzo dobra przyczepność do podłoża
  • Wysoka przepuszczalność pary wodnej
  • Odporność chemiczna wg DIN 4030 do stopnia narażenia: XA2
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Nośne, czyste i wolne od pyłu.

    Podłoża o dużej nasiąkliwości należy wstępnie zmoczyć

   • Przygotowania

    Stare tynki lub powłoki należy usunąć do wysokości co najmniej 80 cm powyżej strefy uszkodzeń.

    W miejscu styku posadzki i ściany jastrych należy usunąć na szerokość ok. 20 cm.

    Narożniki i krawędzie należy zaokrąglić lub sfazować.

    Fasety zaokrąglić.

    W1-E: Przejścia rur należy uszczelnić, układając fasetę dookoła rury.

    Warstwa antysolna

    W przypadku zasolonych podłoży należy wstępnie zastosować preparaty Sulfatex LQ i Salt IH.

    Gruntowanie od zewnątrz:

    Podłoża mineralne zagruntować preparatem Kiesol/Kiesol MB

    Gruntowanie od wewnątrz:

    Podłoża mineralne należy zagruntować Kiesolem rozcieńczonym w proporcji 1:1 z wodą.

    Uszczelnienia zbiorników wody pitnej

    Materiał nakładać bez gruntowania w trzech warstwach na przygotowane i wstępnie zmoczone podłoże.

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 5 °C maks. 30 °C
   • malowanie pędzlem/ / aplikacja natryskowaa
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do maks. +30 °C.

   • Materiał nakładać dwukrotnie, świeże na świeże

     

    Następnie nałożyć trzecią warstwę materiału, na nią świeże na świeże tynk izolujący WP Top lub alternatywnie SP Prep (obrzutkę Vorspritzmörtel).

     

  • Wskazówki wykonawcze
   • Nie stosować w warunkach bezpośredniego nasłonecznienia.

    Maksymalna całkowita grubość mokrej warstwy nie może przekraczać 5 mm.

    Zaprawy, która zaczęła wiązać, nie wolno ponownie urabiać ani poprzez dodanie wody, ani poprzez dodanie świeżej zaprawy.

    Świeżą hydroizolację należy chronić przed deszczem, bezpośrednim nasłonecznieniem, mrozem oraz tworzeniem się kondensatu.

    Suchą izolację należy chronić przed uszkodzeniem mechanicznym.

    W przypadku aplikacji maszynowej prosimy o kontakt z naszymi doradcami.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • malowanie pędzlem/ / aplikacja natryskowaa
   • Narzędzia do mieszania, szczotka do nakładania szlamów, ławkowiec, odpowiednie maszyny.

   • Narzędzia - świeżo po użyciu - należy myć wodą.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed wilgocią
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • Nienaruszone opakowania, składowane w suchym miejscu, można przechowywać przez ok. 12 miesięcy.

  • Zużycie
   • 1,6 kg / mm gr. warstwy / m²
   • około 1,6 kg/m²/mm grubości warstwy

  • Przykłady zastosowań
   • Grubości warstw i zużycia podczas stosowania we wnętrzach i na zewnątrz

    Grupa obciążeń

    Minimalna grubość warstwy (mm)

    Zużycie świeżej zaprawy (kg/m²)

    Zużycie proszku (kg/m²)

    Wydajność z 25 kg (worek papierowy) (m²)

    Uszczelnienie w ścianach i pod nimi
    ≥ 2,0
    ok. 4,0ok. 3,2

    ok. 7,5

    Uszczelnienie przed wodą rozbryzgową / uszczelnienie cokołu

    ≥ 2,0ok. 4,0
    ok. 3,2
    ok. 7,5
    Wilgoć gruntowa i woda nienapierająca
    ≥ 2,0
    ok. 4,0
    ok. 3,2
    ok. 7,5
    Spiętrzająca się woda przesiąkająca i woda pod ciśnieniem
    ≥ 3,0
    ok. 6,0
    ok. 5,0
    ok. 5,0
    Zbiorniki wodne o głębokości od lustra wody do 10 m

    ≥ 3,0

    ok. 6,0
    ok. 5,0
    ok. 5,0  • Wskazówki ogólne
   • Woda zarobowa musi mieć jakość wody pitnej.

    Produkt może zawierać śladowe ilości pirytu (siarczku żelaza).

    Zawartość chromu w postaci rozpuszczalnych związków chromu (VI) w odniesieniu do całkowitej suchej masy cementu wynosi mniej niż 0,0002%.

    Zawsze wykonywać powierzchnie próbne!

    Parametry produktów oznaczono w warunkach laboratoryjnych, w temp. 20°C i przy wilgotności względnej powietrza (w.w.p.) = 65%.

    Zarówno na etapie projektowania jak i wbudowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej.

    Należy brać pod uwagę aktualne regulacje i wymogi prawne, a odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów wymagają oddzielnych ustaleń.

    Ustalenia specjalne oraz świadectwa badań zamieszczone są w Internecie, pod adresem www.remmers.pl.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

  Narzędzia, akcesoria i sprzęt ochrony osobistej