• Epoxy Flex PH
 • Epoxy Flex PH
 • Epoxy Flex PH
  • Epoxy Flex PH
  • Epoxy Flex PH
  • Epoxy Flex PH

  Nr art. 20625410

  Epoxy Flex PH

  Uelastyczniona, pigmentowana, powłoka samorozlewna

  Kolor: Epoxy Flex PH | 206254

  Kolor: Epoxy Flex PH | 206254

  Wybierz kolor
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Komponent A

  Gęstość (20 °C) 1,6 g/cm³
  Lepkość (w temp. 25 °C) 2900 mPa s

  Komponent B

  Gęstość (20 °C) 1,0 g/cm³
  Lepkość (w temp. 25 °C) 100 mPa s

  Mieszanka

  Gęstość (20 °C) 1,5 g/cm³
  Lepkość (w temp. 25 °C) 800 mPa s

  W stanie przereagowanym

  W stanie przereagowanym

  Wytrzymałość na zginanie 20,0 N/mm² *
  Wytrzymałość na ściskanie 35,5 N/mm² *
  Shore D po 28 dniach 80

  * zaprawa oparta na żywicy epoksydowej 1 : 10 z piaskiem normowym

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • Powłoka
  • Powłoka wypełniana

  Właściwości

  • Statyczne mostkowanie rys
  • Wytrzymałość mechaniczna
  • Odporność chemiczna
  • Nadaje się do jazdy podnośnikami ręcznymi oraz urządzeniami transportu poziomego
  • W stanie przereagowanym produkt bezpieczny dla fizjologii człowieka
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Podłoże musi być nośne, stabilne wymiarowo, mocne, oczyszczone z luźnych części, pyłów, olejów, smarów, ścieru gumowego i innych substancji zmniejszających przyczepność.

    Wytrzymałość zagruntowanej powierzchni na odrywanie musi wynosić średnio 1,5 N/mm²; najmniejsza wartość jednostkowa co najmniej 1,0 N/mm²), minimalna wytrzymałość na ściskanie:. 25 N/mm².

    Należy obowiązkowo stosować odpowiednie powłoki gruntujące Remmers lub epoksydowe szpachlówki drapane.

   • Przygotowania

    Zależnie od podłoża gruntuje się je odpowiednią epoksydową powłoką gruntującą, a w razie potrzeby wyrównuje za pomocą epoksydowej szpachlówki drapanej Remmers.

    Szczegółowe dane zawarte są w instrukcjach technicznych dla poszczególnych produktów.

  • Przygotowanie
   • Proporcja mieszania komp. A 82 : komp. B 18
   • czas mieszania 3 min
   • Pojemnik kombi

    Do żywicy (składnik A) w całości dodać utwardzacz (składnik B).

    Następnie masę wymieszać za pomocą wolnoobrotowej mieszarki elektrycznej
    (ok. 300 - 400 obr./min.).

    Mieszankę przelać do innego pojemnika i jeszcze raz dobrze wymieszać.

    Należy mieszać przez co najmniej 3 minuty.

    Smugi wskazują na niedostateczne wymieszanie materiału.

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 10 °C maks. 30 °C
   • powłoka wylewana/obróbka w pozycji stojącej
   • czas otwarty 30 min
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min.
    +10 °C do maks. +30 °C.

   • TemperaturaMożliwość chodzenia po upływie
    +8 °C55 godzin
    +12 °C40 godzin
    +20 °C16 godzin

    Proces twardnienia można przyspieszyć poprzez dodanie ACC H. Wskazówki wykonawcze na ten temat dostępne na zamówienie!

    Wyższe temperatury z zasady powodują skrócenie, niższe - wydłużenie podanych czasów.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • powłoka wylewana/obróbka w pozycji stojącej
   • paca ząbkowana, rakla ząbkowana, paca do gładzenia, wałek pętelkowy, wałek kolczasty, odpowiednia mieszarka

   • Bliższe informacje zawarte są w katalogu narzędziowym Remmers.

    Narzędzia i ewentualne zabrudzenia należy natychmiast, w stanie świeżym, czyścić rozcieńczalnikiem V 101.

    Podczas czyszczenia należy zważać na zachowanie odpowiednich warunków bezpieczeństwa.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w miejscu chłodnym i suchyym, zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej 12 miesięcy (komp. A) lub co najmniej 24 miesiące (komp. B).

  • Zużycie
   • Patrz rozdział "Przykłady zastosowań"

  • Przykłady zastosowań
   • Zastosowanie
    Stopień wypełnienia Selectmix 01/03
    Zużycie spoiwa [kg/m²]
    Zużycie mieszanki [kg/m²]
    Przykładowa listwa ząbkowana
    Zużycie na mm grubości wasrstwy[kg/m²]
    powłoka < 1 mm
    niewypełniane
    0,8 - 1,0
    0,8 - 1,0
    nr 5

    powłoka ok. 1 mm
    niewypełniane
    1,4 - 1,6
    1,4 - 1,6
    nr 7
    1,50
    powłoka wypełniana
    1 : 0,3
    min. 1,2
    min. 1,5
    nr 25
    1,60
    powłoka wypełniana1 : 0,5
    min. 1,5
    min. 2,3
    nr 46
    1,65
    powłoka wypełniana1 : 0,8
    min. 1,7
    min. 3,0
    nr 55
    1,75
    powłoka wypełniana1 : 1
    min. 1,8
    min. 3,6
    nr 72
    1,80

   • Powłoka

    Materiał należy nanieść na przygotowaną powierzchnię i rozprowadzić za pomocą odpowiednich narzędzi, np. pacy lub rakli zębatej.

    Następnie wykończyć za pomocą wałka pętelkowego lub kolczastego.

    Zużycie uzależnione jest od podłoża, temperatury, wymaganej grubości warstwy oraz wymagań w odniesieniu do wyglądu powierzchni.

    (patrz tabela)

   • Powłoka wypełniana

    Materiał wypełniony Selectmix 01/03 nanieść na przygotowaną powierzchnię, rozprowadzić za pomocą odpowiedniej pacy lub rakli ząbkowanej i w razie potrzeby przewałkować za pomocą wałka kolczastego.

    Stopień wypełnienia jest uzależniony od rodzaju podłoża, temperatury oraz wymaganej grubości warstwy.

    (patrz tabela)

  • Wskazówki ogólne
   • Wszystkie podane wyżej wartości i zużycia zostały ustalone w warunkach laboratoryjnych (20 °C) dla wariantów standardowych. W warunkach placu budowy mogą wystąpić nieznaczne odchylenia tych wartości.

    Doświadczenie pokazało, że słabo kryjące kolory (np. żółty, czerwony lub pomarańczowy, ...) dają efekt laserunkowy. Należy to wziąć pod uwagę przy wyborze i łączeniu systemów.

    Na powierzchniach ze sobą sąsiadujących należy stosować wyłącznie materiał z tej samej partii produkcyjnej (o tym samym numerze szarży), ponieważ inaczej mogą wystąpić nieznaczne wahania kolorystyki, połysku i struktury.

    Kolory niestandardowe, małe grubości warstw, inne frakcje piasku oraz niższe temperatury mogą spowodować zmniejszenie podatności materiału na wypełnianie, a przez to ewentualnie wpłynąć na jego wygląd.

    Naprawy powierzchni oraz dobudowywanie dalszych odcinków do istniejących już powłok prowadzą do powstania widocznych miejsc łączenia

    Mechaniczne obciążenia ścierające prowadzą do powstania śladów ścierania na powierzchni powłoki.

    Na powierzchniach obciążanych ruchem pojazdów wyposażonych w koła poliamidowe lub metalowe, a także narażonych a dynamiczne obciążenia punktowe może potencjalnie dochodzić do wzmożonego zużywania się powłoki.

    Żywice epoksydowe poddane działaniu promieni UV i zjawisk pogodowych generalnie nie są kolorystycznie stabilne.

    Dalsze wskazówki na temat obróbki i pielęgnacji wymienionych produktów zawarto w odnoszących się do nich aktualnych instrukcjach technicznych, jak również w wytycznych firmy Remmers dotyczących układania systemów.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Produkt przeznaczony wyłącznie dla profesjonalnych użytkowników!

    Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i stosowania oraz na temat usuwania i ochrony środowiska znajdują się w aktualnej karcie charakterystyki produktu.

  Możliwe produkty systemowe

  Narzędzia, akcesoria i sprzęt ochrony osobistej