• FM ZF

  Nr art. 104525

  FM ZF

  Bezcementowa zaprawa do spoinowania

  Możliwe tylko ciemne kolory; jasne kolory wyłącznie na zapytanie; najjaśniejszy wykonalny kolor to MF100186 (tj. w przybliżeniu RFK 26-4)
  Wytrzymałość
  M1
  Uziarnienie
  Wariant
  1045 | kolor niestandardowy
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Spoiwo bezcementowe NHL (naturalne wapno hydrauliczne)
  Wytrzymałość na ściskanie po 28 dobach 1 - 5 N/mm²
  Dynamiczny moduł Younga ok. 4500 N/mm²
  Kolor szarobeżowy
  Nadzór zewnętrzny GG-CERT
  Porowatość około 40% obj.
  Gęstość nasypowa około 1,6 kg/dm³
  Zapotrzebowanie wody Art. 1045 = 1 mm = 17 % = 4,25 l/25 kg
  Art. 1046 = 2 mm = 15 % = 3,75 l/25 kg

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
  • Do spoinowania pierwotnego i do naprawy spoin
  • Do murów z cegły i kamienia naturalnego o niskiej wytrzymałości
  • Spoiny zaprawowe o szerokości od 10 do 30 mm

  Właściwości

  • Materiał nie zawiera cementu
  • Wysoka wytrzymałość na odrywanie
  • Niewielkie naprężenia własne
  • Możliwe są kolory niestandardowe (pigmenty odporne na UV)
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Nośne, czyste i wolne od pyłu.

   • Przygotowania

    Głębokość spoiny co najmniej 2 cm lub podwójna szerokość spoiny

    Szlifowane ścianki łączonego materiału mogą prowadzić do odspojeń zaprawy.

    Otwartą, oczyszczoną spoinę należy wstępnie zmoczyć.

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 5 °C maks. 30 °C
   • Spoiny
   • Zaleca się, aby podczas spoinowania pracować możliwie dwuwarstwowo, powierzchnię ściągnąć, ale nie wygładzać (nie "prasować") kielnią-spoinówką.

    Mieszać tylko tyle zaprawy, ile da się wykorzystać w ciągu ok. 2 godzin

  • Wskazówki wykonawcze
   • Cienkowarstwową aplikację przy krawędziach ubytków ułatwia dodatek ZM HF [basic] do wody zarobowej (prop. 1:10); w rezultacie twardnienie nieco się wydłuża i wzrasta współczynnik wytrzymałości na rozciąganie przyczepne.

    Po wprowadzeniu materiału wykonać obróbkę za pomocą narzędzia profilującego - np. kawałka węża.

    Czas oczekiwania przed nałożeniem kolejnych warstw: co najmniej 24 godziny.

    Zaprawy, która zaczęła wiązać, nie wolno ponownie urabiać ani poprzez dodanie wody, ani poprzez dodanie świeżej zaprawy.

    Sposób i czas trwania prac wykończeniowych i obróbki powierzchni mają wpływ na kolor.

    W przypadku różnych szarż możliwe jest wystąpienie nieznacznych odchyleń kolorystycznych!

    Powierzchnie pokryte świeżą zaprawą należy przez co najmniej 4 dni chronić przed zbyt szybkim wyschnięciem, mrozem i deszczem.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • Spoiny
   • Narzędzie do mieszania, paca do gładzenia, szpachla, narzędzie do profilowania (np. kawałek węża)

    Narzędzia umyć wodą przed związaniem zaprawy.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed wilgocią
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • Nienaruszone opakowania, składowane w suchym miejscu, można przechowywać przez ok. 12 miesięcy.

  • Zużycie
   • około 1,6 kg / l wypełn. przestrzeni
   • około 1,7 kg / l wypełn. przestrzeni
   • Największe ziarno 1 mm około 1,6 kg/l przestrzeni spoiny
    Największe ziarno 2 mm około 1,7 kg/l przestrzeni spoiny

   • Dokładne zapotrzebowanie należy określić wykonując odpowiednio dużą powierzchnię próbną.

  • Wskazówki ogólne
   • Produkt może zawierać śladowe ilości pirytu (siarczku żelaza).

    Nie stosować na podłożach zawierających gips!

    Parametry produktów oznaczono w warunkach laboratoryjnych, w temp. 20°C i przy wilgotności względnej powietrza (w.w.p.) = 65%.

    Zawartość chromu w postaci rozpuszczalnych związków chromu (VI) w odniesieniu do całkowitej suchej masy cementu wynosi mniej niż 0,0002%.

    Woda zarobowa musi mieć jakość wody pitnej.

    Kolor niestandardowy według numeru koloru (nr MF, wzorniki, NCS itp.) lub poprzez nadesłanie próbki-wzorca (w przypadku zmiennych barw żądany kolor należy jednoznacznie zaznaczyć).

    Kolor, jaki stabilizuje się po wyschnięciu i stwardnieniu jest uzależniony od panujących warunków otoczenia i wybranej metody aplikacji. I tak na przykład powierzchnia wygładzona w stanie świeżym sprawia wrażenie jaśniejszej, niż wygładzona później lub uszorstniona. Różne uziarnienia tego samego artykułu mogą prowadzić do powstania nieznacznych różnic koloru. Podłoża zawilgocone od spodu mogą powodować przebarwienia.

    Zawsze wykonywać powierzchnie próbne!

    Alkaliczne spoiwa mogą rozpuszczać metale nieżelazne.

    Należy brać pod uwagę aktualne regulacje i wymogi prawne, a odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów wymagają oddzielnych ustaleń.

    Zarówno na etapie projektowania jak i wbudowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

  Możliwe produkty systemowe

  Narzędzia, akcesoria i sprzęt ochrony osobistej