• Epoxy BS 2000 Fast
 • Epoxy BS 2000 Fast
 • Epoxy BS 2000 Fast
  • Epoxy BS 2000 Fast
  • Epoxy BS 2000 Fast
  • Epoxy BS 2000 Fast

  Nr art. 693411

  Epoxy BS 2000 Fast

  Szybkoschnąca, wodna, pigmentowana powłoka gruntująca

  Kolor: Epoxy BS 2000 Fast | 6934
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Komponent A

  Gęstość (20 °C) 1,36 g/cm³
  Lepkość (w temp. 25 °C) 2000 mPa s

  Komponent B

  Gęstość (20 °C) 1,09 g/cm³
  Lepkość (w temp. 25 °C) 900 mPa s

  Mieszanka

  Gęstość (20 °C) 1,25 g/cm³
  Lepkość (w temp. 25 °C) 360 mPa s

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • Szybkosprawna powłoka gruntująca w systemach Remmers WDD
  • Warstwa przyczepnościowa na na starych powłokach

  Właściwości

  • produkt wodny
  • Doskonała przyczepność na wielu podłożach
  • Przepuszczalność pary wodnej
  • Materiał nie zawiera plastyfikatorów, nonylofenolu i alkilofenolu
  • W stanie przereagowanym produkt bezpieczny dla fizjologii człowieka
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Podłoże musi być nośne, stabilne wymiarowo, mocne, oczyszczone z luźnych części, pyłów, olejów, smarów, ścieru gumowego i innych substancji zmniejszających przyczepność.

    Wytrzymałość podłoża na odrywanie musi wynosić średnio 1,5 N/mm² (najmniejsza wartość jednostkowa 1,0 N/mm²) a wytrzymałość na ściskanie co najmniej 25 N/mm².

    Podłoża muszą osiągnąć wilgotność równowagi i być chronione także podczas eksploatacji przed oddziaływaniem wilgoci od spodu.

    beton maks. 6 % wag. wilgoci

    jastrych cementowy maks. 6 % wag. wilgoci

    jastrych anhydrytowymaks. 0,3 % wag. wilgoci

    jastrych magnezytowy 2 - 4 % wag. wilgoci

    W jastrychach anhydrytowych i magnezytowych należy absolutnie wykluczyć wnikanie wilgoci z elementów budowli lub gruntu.

    Generalnie w przypadku jastrychów magnezytowych i anhydrytowych zaleca się stosowanie systemów przepuszczających parę wodną.

    Okładziny ceramiczne, stare powłoki, masy wyrównawcze i asfalt lany wewnątrz budynków (ASIC 10) należy sprawdzić pod kątem możliwości ich pokrycia, ewentualnie należy wykonać powierzchnię próbną.

   • Przygotowania

    Podłoże należy przygotować odpowiednimi metodami - na przykład poprzez śrutowanie - tak, aby spełniało powyższe wymagania.

    Wyłomy i ubytki w podłożu należy wypełnić równo z powierzchnią używając systemów RM (Repair Mortar) lub zapraw epoksydowych firmy Remmers.

  • Przygotowanie
   • czas mieszania 3 min
   • Pojemnik kombi

    Komponent B należy jednorodnie wymieszać bezpośrednio przed użyciem.

    Do żywicy (składnik A) w całości dodać utwardzacz (składnik B).

    Następnie masę wymieszać za pomocą wolnoobrotowej mieszarki elektrycznej
    (ok. 300 - 400 obr./min.).

    Mieszankę przelać do innego pojemnika i jeszcze raz dobrze wymieszać.

    Należy mieszać przez co najmniej 3 minuty.

    Smugi wskazują na niedostateczne wymieszanie materiału.

    W przypadku podłoży o dużej nasiąkliwości do produktu można w razie potrzeby dodać do 10% wody.

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 12 °C maks. 30 °C
   • malowanie pędzlem/wałkiem
   • czas otwarty 30 min
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od +8°C do +30°C

   • Wysokie temperatury skracają, niskie, w szczególności w połączeniu z wysoką wilgotnością, generalnie wydłużają podane czasy.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • malowanie pędzlem/wałkiem
   • pędzel, ściągaczka gumowa, wałek do epoksydów, mieszarka

   • Bliższe informacje zawarte są w katalogu narzędziowym Remmers.

    Narzędzia i ewentualne zabrudzenia czyścić natychmiast w stanie świeżym wodą.

    Podczas czyszczenia należy zważać na zachowanie odpowiednich warunków bezpieczeństwa.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem
   • Okres przechowywania 9 mies.
   • W nieotwartym oryginalnym opakowaniu w chłodnym, suchym miejscu, chronionym przed chroniony przed mrozem materiał można przechowywać przez co najmniej 9 miesięcy.

  • Zużycie
   • Patrz akapit "Przykłady zastosowań"

  • Przykłady zastosowań
   • Powłoka gruntująca

    Materiał nanieść na powierzchnię do uzyskania stanu nasycenia. Rozprowadzić za pomocą odpowiedniego narzędzia, na przykład ściągaczki gumowej, a następnie przewałkować wałkiem do epoksydów w taki sposób, aby pory powierzchniowe podłoża zostały całkowicie wypełnione.

    W przypadkach szczególnych może być niezbędne nałożenie kilku warstw.

    ok. 0,15 - 0,25 kg/m² spoiwa (zależnie od podłoża)

  • Wskazówki ogólne
   • Wszystkie podane wyżej wartości i zużycia zostały ustalone w warunkach laboratoryjnych (20 °C) dla wariantów standardowych. W warunkach placu budowy mogą wystąpić nieznaczne odchylenia tych wartości.

    Warstwy gruntujące należy zawsze nakładać w taki sposób, aby wypełnić pory podłoża! W tym celu może być niezbędne powtórne gruntowanie lub zwiększenie zużycia materiału.

    W przypadku podłoży nienasiąkliwych lub lekko hydrofobowych mogą w pewnych warunkach wystąpić problemy z tworzeniem powłoki. W takich przypadkach konieczne jest nałożenie drugiej warstwy.

    Końca czasu przydatności do użycia po wymieszaniu komponentów nie da się rozpoznać poprzez wzrost lepkości lub temperatury, dlatego należy bezwzględnie przestrzegać maksymalnego czasu przydatności do użycia.

    Żywice epoksydowe poddane działaniu promieni UV i zjawisk pogodowych generalnie nie są kolorystycznie stabilne.

    Dalsze wskazówki na temat obróbki i pielęgnacji wymienionych produktów zawarto w odnoszących się do nich aktualnych instrukcjach technicznych, jak również w wytycznych firmy Remmers dotyczących układania systemów.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Produkt przeznaczony wyłącznie dla profesjonalnych użytkowników!

    Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i stosowania oraz na temat usuwania i ochrony środowiska znajdują się w aktualnej karcie charakterystyki produktu.