• Epoxy Top OS
 • Epoxy Top OS 11
  • Epoxy Top OS
  • Epoxy Top OS 11

  Nr art. 607625

  Epoxy Top OS

  Pigmentowana powłoka utrwalająca do systemu Remmers Deck OS 10 EP pro

  Kolor: Grupa cenowa I | 6076
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Komponent A

  Gęstość (20 °C) 1.5 g/cm³
  Lepkość (w temp. 25 °C) 3700 mPa s

  Komponent B

  Gęstość (20 °C) 1.0 g/cm³
  Lepkość (w temp. 25 °C) 250 mPa s

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • Powłoka zamykająca szczyty ziaren kruszywa w systemach Remmers Deck OS 11a i Deck OS 11b

  Właściwości

  • Materiał uelastyczniony
  • Wytrzymałość mechaniczna
  • Odporność chemiczna
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Podłoże musi być nośne, stabilne wymiarowo, mocne, oczyszczone z luźnych części, pyłów, olejów, smarów, ścieru gumowego i innych substancji zmniejszających przyczepność.

    Jako podłoże nadają się warstwy bazowe systemu Remmers Deck OS 10 EP pro całkowicie zasypane piaskiem kwarcowym.

  • Przygotowanie
   • Proporcja mieszania: komp. A 100 : komp. B 22
   • czas mieszania 3 min
   • Pojemnik kombi

    Do żywicy (składnik A) w całości dodać utwardzacz (składnik B).

    Następnie masę wymieszać za pomocą wolnoobrotowej mieszarki elektrycznej
    (ok. 300 - 400 obr./min.).

    Mieszankę przelać do innego pojemnika i jeszcze raz dobrze wymieszać.

    Należy mieszać przez co najmniej 3 minuty.

    Smugi wskazują na niedostateczne wymieszanie materiału.

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 10 °C maks. 25 °C
   • malowanie pędzlem/wałkiem
   • czas otwarty 20 min
   • Wyższe temperatury z zasady powodują skrócenie, niższe - wydłużenie podanych czasów.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • malowanie pędzlem/wałkiem
   • Bliższe informacje zawarte są w katalogu narzędziowym Remmers.

    Narzędzia i ewentualne zabrudzenia należy natychmiast, w stanie świeżym, czyścić rozcieńczalnikiem V 101.

    Podczas czyszczenia należy zważać na zachowanie odpowiednich warunków bezpieczeństwa.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej  12 mies.

  • Zużycie
   • około 0,5 - 0,8 kg/m² spoiwa

  • Przykłady zastosowań
   • Warstwa zamykająca w powłokach zasypywanych

    Materiał nakładać za pomocą ściągaczki gumowej, a następnie, wykonując skrzyżne ruchy przewałkować za pomocą odpowiedniego wałka do epoksydów.

  • Wskazówki ogólne
   • Wszystkie podane wyżej wartości i zużycia zostały ustalone w warunkach laboratoryjnych (20 °C) dla wariantów standardowych. W warunkach placu budowy mogą wystąpić nieznaczne odchylenia tych wartości.

    Na powierzchniach ze sobą sąsiadujących należy stosować wyłącznie materiał z tej samej partii produkcyjnej (o tym samym numerze szarży), ponieważ inaczej mogą wystąpić nieznaczne wahania kolorystyki, połysku i struktury.

    W przypadku ciemnych i silnie pigmentowanych kolorów, pomimo starannej obróbki może dochodzić do powstawania cieniowania lub lekkiej struktury na powierzchni. Zjawisko to jest uwarunkowane systemowo i nie ma wpływu na zdatność produktu do stosowania. W razie wątpliwości należ uprzednio wykonać powierzchnię próbną.

    Powłoka wytrzymuje jazdę pojazdami na gumowych kołach. Nie nadaje się do stosowania w miejscach, w których odbywa się ruch pojazdów na kołach poliamidowych i metalowych oraz w których występują punktowe obciążenia dynamiczne.

    Mechaniczne obciążenia ścierające prowadzą do powstania śladów ścierania na powierzchni powłoki.

    Żywice epoksydowe poddane działaniu promieni UV i zjawisk pogodowych generalnie nie są kolorystycznie stabilne.

    W przypadku systemu Remmers Deck OS 10 EP pro należy przestrzegać odpowiednich świadectw badań.

     

     

     

    Dalsze wskazówki na temat obróbki i pielęgnacji wymienionych produktów zawarto w odnoszących się do nich aktualnych instrukcjach technicznych, jak również w wytycznych firmy Remmers dotyczących układania systemów.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Produkt przeznaczony wyłącznie dla profesjonalnych użytkowników!

    Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i stosowania oraz na temat usuwania i ochrony środowiska znajdują się w aktualnej karcie charakterystyki produktu.