• Epoxy Color Top
 • Epoxy Color Top
  • Epoxy Color Top
  • Epoxy Color Top

  Nr art. 619031

  Epoxy Color Top

  Pigmentowana powłoka utrwalająca

  Kolor:
  kolory niestandardowe od 10 kg | 6190

  Kolor: kolory niestandardowe od 10 kg | 6190

  Wybierz kolor
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Komponent A

  Gęstość (20 °C) 1,66 g/cm³
  Lepkość (w temp. 25 °C) 4000 mPa s

  Komponent B

  Gęstość (20 °C) 1,05 g/cm³
  Lepkość (w temp. 25 °C) 90 mPa s

  Mieszanka

  Gęstość (20 °C) 1,51 g/cm³
  Lepkość (w temp. 25 °C) 1050 mPa s

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • Zamknięcie szczytów ziaren w systemach Remmers Deck OS 8 i Deck OS 8 classic
  • Zamknięcie szczytów ziaren w systemach Remmers Deck OS 11a-II iOS 11b-II
  • Zamknięcie szczytów ziaren w systemach Remmers Deck OS 14
  • Warstwa zamykająca w powłokach zasypywanych
  • Barwna powłoka do nakładania wałkiem

  Właściwości

  • Silne zebezpiecznie przed tworzeniem karbaminianów
  • Dobra siła krycia na powłokach zasypywanych
  • Wytrzymałość mechaniczna
  • Odporność chemiczna
  • Test tolerancji z lakierami
  • Materiał nie zawiera plastyfikatorów, nonylofenolu i alkilofenolu
  • W stanie przereagowanym produkt bezpieczny dla fizjologii człowieka
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Podłoże musi być nośne, stabilne wymiarowo, mocne, oczyszczone z luźnych części, pyłów, olejów, smarów, ścieru gumowego i innych substancji zmniejszających przyczepność.

    Należy obowiązkowo stosować odpowiednie epoksydowe warstwy gruntujące i systemy powłok Remmers.

    Jako podłoże nadają się również epoksydowe i poliouretanowe powłoki bazowe Remmers, całkowicie zasypywane piaskiem kwarcowym.

    Na temat systemów Remmers Deck OS patrz odpowiednie wskazówki wykonawcze.

  • Przygotowanie
   • Proporcja mieszania komp. A 82 : komp. B 18
   • czas mieszania 3 min
   • Pojemnik kombi

    Do żywicy (składnik A) w całości dodać utwardzacz (składnik B).

    Następnie masę wymieszać za pomocą wolnoobrotowej mieszarki elektrycznej
    (ok. 300 - 400 obr./min.).

    Mieszankę przelać do innego pojemnika i jeszcze raz dobrze wymieszać.

    Należy mieszać przez co najmniej 3 minuty.

    Smugi wskazują na niedostateczne wymieszanie materiału.

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 10 °C maks. 25 °C
   • czas otwarty 25 min
   • Proces twardnienia można przyspieszyć poprzez dodanie ACC H. Wskazówki wykonawcze na ten temat dostępne na zamówienie!

    Wyższe temperatury z zasady powodują skrócenie, niższe - wydłużenie podanych czasów.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • malowanie pędzlem/wałkiem
   • ściągaczka gumowa, wałek do epoksydów, mieszarka

   • Bliższe informacje zawarte są w katalogu narzędziowym Remmers.

    Narzędzia i ewentualne zabrudzenia należy natychmiast, w stanie świeżym, czyścić rozcieńczalnikiem V 101.

    Podczas czyszczenia należy zważać na zachowanie odpowiednich warunków bezpieczeństwa.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w miejscu chłodnym i suchyym, zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej 12 miesięcy (komp. A) lub co najmniej 24 miesiące (komp. B).

  • Zużycie
   • Patrz rozdział "Przykłady zastosowwań"

  • Przykłady zastosowań
   • Warstwa zamykająca w powłokach zasypywanych

    Materiał nakładać za pomocą ściągaczki gumowej, a następnie, wykonując skrzyżne ruchy przewałkować za pomocą odpowiedniego wałka do epoksydów.

    około 0,5 - 0,8 kg/m² spoiwa (zależnie od posypki)

   • Powłoka do aplikacji wałkiem

    Materiał należy nanieść na przygotowaną powierzchnię i rozprowadzić za pomocą odpowiednich narzędzi, np. pacy lub rakli zębatej.

    Następnie przewałkować za pomocą odpowiedniego wałka do epoksydów, wykonując ruchy krzyżowe.

    ca. 0,35 kg/m²

  • Wskazówki ogólne
   • Wszystkie podane wyżej wartości i zużycia zostały ustalone w warunkach laboratoryjnych (20 °C) dla wariantów standardowych. W warunkach placu budowy mogą wystąpić nieznaczne odchylenia tych wartości.

    W celu obniżenia lepkości można w razie potrzeby dodać do 2 % wagowych Verdünnung V 101. Zdecydowanie odradzamy stosowanie innych rozcieńczalników.

    Słabo kryjące kolory (jak na przykład żółty, pomarańczowy, czerwony) nakładanego następnie zamknięcia dają efekt lazury W takim przypadku niezbędne jest zastosowanie dopasowanego kolorystycznie systemu z wielowarstwowym zamknięciem.

    Na powierzchniach ze sobą sąsiadujących należy stosować wyłącznie materiał z tej samej partii produkcyjnej (o tym samym numerze szarży), ponieważ inaczej mogą wystąpić nieznaczne wahania kolorystyki, połysku i struktury.

    W przypadku ciemnych i silnie pigmentowanych kolorów, pomimo starannej obróbki może dochodzić do powstawania cieniowania lub lekkiej struktury na powierzchni. Zjawisko to jest uwarunkowane systemowo i nie ma wpływu na zdatność produktu do stosowania. W razie wątpliwości należ uprzednio wykonać powierzchnię próbną.

    Powłoka wytrzymuje jazdę pojazdami na gumowych kołach. Nie nadaje się do stosowania w miejscach, w których odbywa się ruch pojazdów na kołach poliamidowych i metalowych oraz w których występują punktowe obciążenia dynamiczne.

    Mechaniczne obciążenia ścierające prowadzą do powstania śladów ścierania na powierzchni powłoki.

    Żywice epoksydowe poddane działaniu promieni UV i zjawisk pogodowych generalnie nie są kolorystycznie stabilne.

    Przestrzegać odpowiednich świadectw kontroli dla systemów OS 8.

    Należy przesztrzegać wskazówek wykonwwczych dotyczących poszczególnych systemów Remmers Deck OS 11.

    Dalsze wskazówki na temat obróbki i pielęgnacji wymienionych produktów zawarto w odnoszących się do nich aktualnych instrukcjach technicznych, jak również w wytycznych firmy Remmers dotyczących układania systemów.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Produkt przeznaczony wyłącznie dla profesjonalnych użytkowników!

    Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i stosowania oraz na temat usuwania i ochrony środowiska znajdują się w aktualnej karcie charakterystyki produktu.

  Narzędzia, akcesoria i sprzęt ochrony osobistej