Nr art. 795005

  Induline GW-390

  Wodna, lazurująca powłoka gruntująca do skomplikowanych bądź wielkowymiarowych elementów budowlanych

  Kolor: bezbarwny | 7950

  Kolor: bezbarwny | 7950

  Wybierz kolor
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Spoiwo żywica akrylowa / alkidowa
  Gęstość (20 °C) ok. 1,01 g/cm³
  Zapach charakterystyczny
  Lepkość (czas wypływu) w s (20° C, DIN 4) około 12

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań zewnętrznych
  • do elementów stabilnych wymiarowo
  • do elementów o ograniczonej stabilności wymiarowej
  • do elementów niestabilnych wymiarowo
  • produkt przeznaczony wyłącznie dla użytkowników profesjonalnych
  • Do drewna stosowanego na zewnątrz
  • Do drewna iglastego i liściastego.
  • Do drewnianych elementów budowlanych stabilnych wymiarowo, jak np. okna i drzwi
  • Do drewnianych elementów budowlanych stabilnych wymiarowo w ograniczonym zakresie, takich jak okiennice, profile drewniane, altany ogrodowe
  • Do niestabilnych wymiarowo drewnianych elementów budowlanych, jak np. płoty, konstrukcje szachulcowe, wiaty samochodowe, deskowania
  • Skomplikowane i wielkoformatowe erlementy budowlane

  Właściwości

  • produkt wodny
  • Dobra przyczepność (w tym na mokro)
  • Dobrze zamyka pory drewna
  • Materiał gotowy do aplikacji w technologii zanurzeniowej i flutacyjnej
  • Dobre spływanie na drewnie surowym i impregnowanym, szczególnie w przypadku elementów o skomplikowanej i ponadgabarytowej budowie.
  • Nie zawiera konserwantów powłoki ani środków wgłębnej ochrony drewna
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Podłoże musi być czyste, wolne od pyłu, tłuszczu oraz innych substancji zmniejszających przyczepność. Ponadto należy je prawidłowo przygotować.

    Drewniane elementy budowlane zachowujące wymiar: dopuszczalna wilgotność drewna musi się mieścić w przedziale 11 - 15%

    Drewniane elementy budowlane stabilne wymiarowo w ograniczonym zakresie i niestabilne wymiarowo: maksymalna dopuszczalna wilgotność drewna wynosi 18%.

   • Przygotowania

    Ewentualnie stosowane nieodporne gatunki drewna należy uprzednio zaimpregnować środkiem ochrony drewna* (* Środki ochrony drewna wymagają zachowania zasad bezpieczeństwa.
    Przed ich użyciem należy zawsze przeczytać etykietę produktu i informacje na jego temat!).

    Należy przestrzegać polskiej normy PN-EN 927 Farby i lakiery - Wyroby lakierowe i systemy powłokowe na drewno zastosowane na zewnątrz.

  • Sposób stosowania
   • Temp. materiału, otoczenia i podłoża co najmniej +15 °C i maks. +30 °C
   • Wymieszać przed użyciem
   • malowanie pędzlem/zanurzanie/flutacja/natrysk wyłącznie w zamkniętych urządzeniach
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min.
    +15 °C do maks. +30 °C, przy wilgotności względnej powietrza między 40 a 80 %.

   • Materiał starannie rozmieszać, mieszać także podczas stosowania i po przerwach w pracy.

    Firmy specjalistyczne: malowanie pędzlem, zanurzanie, flutacja, natrysk wyłącznie w zamkniętych urządzeniach.

    Po wyschnięciu nałożyć następne powłoki.

    Naruszone opakowanie należy starannie zamykać, a zawartość zużyć w możliwie krótkim czasie.

  • Wskazówki wykonawcze
   • czas schnięcia / dalsza obróbka po upływie 2,5 godz.
   • Poprzez wykonanie powierzchni próbnych należy sprawdzić kompatybilność, przyczepność do podłoża i kolor.

    Przed nałożeniem powłoki na technicznie modyfikowane drewno i materiały drewnopochodne należy przeprowadzić powlekanie próbne i test przydatności do danego obszaru zastosowania.

    Proszę wykonać próbne malowanie w warunkach praktycznych w wybranym systemie, a następnie zbadać właściwości powierzchni.

    W przypadku dębiny zawarte w niej garbniki w kontakcie z wodorozcieńczalnymi lazurami dyspersyjnymi mogą powodować powstawanie ciemnych przebarwień.

    W przypadku gatunków drewna zawierających garbniki należy przeprowadzić suszenie wymuszone.

    Optymalne parametry spływania na drewnie accoya, dębie i kasztanie uzyskuje się przy odczynie pH w przedziale 9,0 – 9,5; odpowiada to dodaniu 0,3 – 0,5 % Additiv VP 20829 (0366).

    W razie wzrostu lepkości na skutek odparowania wody należy dokonać korekty poprzez jej dodanie (lepkość wymagana: czas wypływu z kubka ISO 3 mm ok. 23 - 27 s).

    Aby zapewnić lepszą rozlewność w niekorzystnych warunkach (podwyższone temperatury, niska wilgotność powietrza) materiał należy rozcieńczyć, dodając do 10% wody. Straty wody wynikające z parowania należy uzupełnić.

    W razie pienienia w urządzeniu flutacyjnym zaleca się stosowanie 0,2 – 1,0 % odpieniacza VP 9325 (3231).

    Zalecenia dotyczące aplikacji powłok odnoszące się do konkretnych gatunków drewna używanego do produkcji okien i drzwi zewnętrznych można znaleźć za pomocą naszej wyszukiwarki systemów na stronie internetowej www.remmers.pl.

   • Suszenie

    Następną powłokę można nakładać po upływie około 2,5 godz.
    (w temp. 23 °C i przy 50 % w.w.p.)

    W przypadku suszenia wymuszonego następną powłokę można nakładać po upływie około 90 min.
    (20 min. ociekania/50 min. fazy suszenia (35 – 40 °C)/20 min. fazy chłodzenia)

   • Rozcieńczanie

    Materiał gotowy do użycia:
    w razie potrzeby rozcieńczać wodą, nie przekraczając 10 %.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • malowanie pędzlem/zanurzanie/flutacja/natrysk wyłącznie w zamkniętych urządzeniach
   • pędzel, wanna zanurzeniowa, instalacja flutacyjna, urządzenia natryskowe

   • Narzędzia natychmiast po użyciu umyć wodą lub środkiem Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat.

    Brudną ciecz usunąć zgodnie z przepisami.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej  12 mies.

  • Zużycie
   • ok. 80 ml - 120 ml / m² na jedną warstwę
   • 80-120 ml/m² na jedną warstwę

   • Zależnie od sposobu stosowania, gatunku drewna i jego powierzchni

  • Wskazówki ogólne
   • Należy przestrzegać instrukcji pt. "Pielęgnacja i konserwacja wanien zanurzeniowych i urządzeń flutacyjnych" oraz "Wskazówki na temat higieny pracy".

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.