• Funcosil SNL geruchsneutral

  Nr art. 064130

  Funcosil SNL geruchsneutral

  Bezbarwny impregnat hydrofobizujący na bazie silanów/siloksanów, zawierający bezzapachowy rozpuszczalnik,

  Wariant
  0641 | Funcosil SNL geruchsneutral
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Wygląd bezbarwny, płynny
  Gęstość (20 °C) okołó 0,78
  Temperatura zapłonu > 61
  Zapach neutralny
  Lepkość (czas wypływu) w s (20° C, DIN 4) około 11
  Baza substancji czynnej silan/siloksan
  Zawartość substancji czynnej w % wag. około 7
  Nośnik zdearomatyzowane węglowodory

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań zewnętrznych
  • Do ochrony elewacji przed deszczem ulewnym
  • Ograniczanie tendencji do przyjmowania zanieczyszczeń i kontaminacji biologicznej
  • Do odświeżania / pielęgnacji powierzchni hydrofobizowanych
  • Do impregnacji wykonanych wcześniej powłok z farb mineralnych
  • Do porowatych, mineralnych materiałów budowlanych, takich jak cegła, piaskowiec / cegła wapienno-piaskowa, tynki mineralne i beton porowaty

  Właściwości

  • produkt rozpuszczalnikowy
  • Poprawia odporność na mróz i sole rozmrażające
  • Materiał silnie hydrofobowy
  • Wysoka przepuszczalność pary wodnej
  • doskonałe wnikanie w podłoże
  • Odporność na promieniowanie UV
  • Materiał odporny na alkalia
  • Doskonałe działanie długotrwałe
  • Produkt neutralny zapachowo
  • Ogranicza straty energii
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Podłoże musi być czyste, wolne od pyłu i suche.

   • Przygotowania

    Wady budowlane, takie jak rysy, spękane spoiny, błędne połączenia, spiętrzającą się i higroskopijną wilgoć   należy najpierw usunąć.

    Niezbędne zabiegi czyszczące należy wykonywać delikatnie, na przykład poprzez zmycie zimną lub ciepłą wodą lub poprzez czyszczenie przegrzana parą; w przypadku uporczywych zabrudzeń zastosować technikę czyszczenia wirującym strumieniem albo środkami czyszczącymi, jak np Schmutzlöser (0671), Clean FP (0666), Clean AC (0672), Combi WR (0675).

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 10 °C maks. 25 °C
   • malowanie pędzlem/natrysk niskociśnieniowy/spryskiwanie
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +10 °C do maks. +25 °C.

   • Impregnat nanoszony jest metodą polewania bezciśnieniowego aż do nasycenia (należy unikać tworzenia mgły). Błonka płynu o długości 30 - 50 cm na powierzchni materiału budowlanego wskazuje na wystarczające podawanie środka.

    Polewać należy odcinkami, dysza powinna być prowadzona poziomo, od góry do dołu; natychmiast po podaniu materiału powierzchnię ewentualne kałuże rozprowadzić ławkowcem.

    Proces należy kilkukrotnie (co najmniej dwa razy) powtórzyć, aplikując mokre na wilgotne, aż do ustania chłonności podłoża.

    Powierzchnie, na których aplikacja natryskowa jest niemożliwa, pomalować używając dobrze nasączonego pędzla.

  • Wskazówki wykonawcze
   • Sąsiadujące elementy budowlane i materiały, które nie mają wejść w kontakt z produktem, należy zabezpieczyć poprzez zastosowanie odpowiednich środków.

    Powierzchnie świeżo po zabiegu należy chronić przed ulewnym deszczem, wiatrem, bezpośrednim nasłonecznieniem oraz powstawaniem kondensatu.

    Nadmiar impregnatu należy zmyć w ciągu 1 godziny za pomocą rozcieńczalnika Verdünnung V 101.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • malowanie pędzlem/natrysk niskociśnieniowy/spryskiwanie
   • Odporne na rozpuszczalniki urządzenia niskociśnieniowe, pompujące i natryskowe oraz pompy do płynów, pędzle, ławkowce, wałki malarskie typu "jagnięca skórka".

   • Narzędzia muszą być suche i czyste.

    Narzędzia należy dokładnie czyścić po zakończeniu pracy i przed dłuższymi przerwami w pracy rozpuszczalnikiem V 101.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • Okres przechowywania 24 mies.
   • W zamkniętych oryginalnych opakowaniach, niezmieszane i nienarażone na działanie mrozu - co najmniej  24  miesiące.

    Zawartość naruszonego opakowania należy możliwie szybko zużyć.

  • Zużycie
   • Łączne zużycie 500 ml - 1500 ml Total / m²
   • mur ceglany, drobnoporowaty: co najmniej 0,8 l/m²
    mur ceglany, gruboporowaty: co najmniej 1,0 l/m²
    cegła wapienno-piaskowa gładka: co najmniej 0,5 l/m²
    cegła wapienno-piaskowa łamana: co najmniej 0,7 l/m²
    tynk: co najmniej 0,5 l/m²
    beton poryzowany: co najmniej 1,0 l/m²
    cement włóknisty: co najmniej 0,3 l/m²
    modułowe bloczki betonowe: co najmniej 1,2 l/m²
    drobnoporowaty kamień naturalny: co najmniej 0,6 l/m²
    gruboporowaty kamień naturalny: co najmniej 1,5 l/m²

   • Zapotrzebowanie na impregnat należy określić na odpowiednio dużej powierzchni próbnej (1-2 m²).

  • Wskazówki ogólne
   • Należy brać pod uwagę aktualne regulacje i wymogi prawne, a odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów wymagają oddzielnych ustaleń.

    Zarówno na etapie projektowania jak i wbudowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej.

    Należy zapewnić warunki uniemożliwiające przedostanie się wody za strefę hydrofobową.

    Nie nadaje się do stosowania na materiałach wrażliwych na rozpuszczalniki, takich jak polistyren lub bitum

    Warunkiem optymalnej skuteczności impregnacji jest wchłonięcie impregnatu, które zależy od objętości porów i zawartości wilgoci w danym materiale budowlanym.

    W przypadku występowania szkodliwych soli należy przeprowadzić ich ilościową analizę

    Duże stężenia soli mogą prowadzić do poważnych uszkodzeń budowli , którym impregnacja nie jest w stanie zapobiec.

    Badanie skuteczności działania:


    Nasiąkliwość powierzchniową mineralnych materiałów budowlanych przed i po zabiegu hydrofobizacji można sprawdzić rurką Karstena (nr art. 4954).
    Badanie można przeprowadzić najwcześniej po 6 tygodniach od momentu wykonania zabiegu hydrofobizacji.

    Na skarbonatyzowanych kamieniach naturalnych należy przeprowadzić badanie skuteczności.

    Zawsze wykonywać powierzchnie próbne!

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

  Możliwe produkty systemowe