• Imprägniergrund

  Nr art. 064205

  Primer H

  Grunt o działaniu hydrofobizującym

  Wariant
  0642 | Primer H
  Jedn. opak.

  Uwaga:
  Produkt w tej wielkości opakowania jest wycofanym z produkcji i dlatego dostępny będzie tylko do wyczerpania zapasów magazynowych.

  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Wygląd bezbarwny płyn
  Gęstość (20 °C) około 0,8 g/cm³
  Zawartość ciał stałych około 4 %
  Temperatura zapłonu około 22 °C
  Nośnik Alkohol - bezwodny (niemieszalny z wodą)

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań zewnętrznych
  • Nadaje się do stosowania na nasiąkliwych podłożach mineralnych

  Właściwości

  • produkt rozpuszczalnikowy
  • Wyrównuje nasiąkliwość
  • Materiał odporny na alkalia
  • Produkt zawiera rozpuszczalnik
  • Silna penetracja drewna
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Nośne, suche, czyste, wolne od pyłów i rys (za wyjątkiem rys włosowatych)

    Nie może zawierać szkodliwych soli

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 5 °C maks. 25 °C
   • malowanie pędzlem/wałkiem/ natrysk niskociśnieniowy/spryskiwanie
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do maks. +25 °C.

   • Przed użyciem wstrząsnąć.

    Materiał równomiernie rozprowadzić pędzlem, wałkiem lub natryskowo.

    W razie potrzeby proces powtórzyć.

  • Wskazówki wykonawcze
   • Unikać nadmiaru materiału na powierzchni.

    Należy unikać wybłyszczenia powierzchni

    Wady konstrukcyjne, takie jak rysy, spękane spoiny, wadliwe połączenia, wilgoć podciągana od podłoża muszą być wcześniej usunięte.

    Sąsiadujące elementy budowlane i materiały, które nie mają wejść w kontakt z produktem, należy zabezpieczyć poprzez zastosowanie odpowiednich środków.

   • Suszenie

    W temp. +20 °C i 65% wilgotności względnej powietrza dalsza obróbka możliwa po 24 godzinach.

    Wyższe temperatury z zasady powodują skrócenie, niższe - wydłużenie podanych czasów.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • malowanie pędzlem/wałkiem/ natrysk niskociśnieniowy/spryskiwanie
   • Pędzel, wałek, ławkowiec, odpowiednie urządzenia natryskowe

   • Narzędzia należy dokładnie czyścić po zakończeniu pracy i przed dłuższymi przerwami w pracy rozpuszczalnikiem V 101.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej  12 mies.

  • Zużycie
   • Łączne zużycie 200 ml - 400 ml Total / m²
   • Około 200 - 400 ml/m², zależnie od podłoża

   • Dokładne zapotrzebowanie należy określić wykonując odpowiednio dużą powierzchnię próbną.

  • Wskazówki ogólne
   • Zarówno na etapie projektowania jak i wbudowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej.

    Należy uwzględnić aktualne przepisy.

    Należy brać pod uwagę aktualne regulacje i wymogi prawne, a odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów wymagają oddzielnych ustaleń.

    Zawsze wykonywać powierzchnie próbne!

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

  Narzędzia, akcesoria i sprzęt ochrony osobistej