• Verguss PUR 2K
 • Verguss PUR 2K
 • Verguss PUR 2K
  • Verguss PUR 2K
  • Verguss PUR 2K
  • Verguss PUR 2K

  Nr art. 755004

  Verguss PUR 2K

  Samorozlewna masa zalewowa 2K do spoin, na bazie PUR

  Kolor: szary | 7550
  Jedn. opak.

  Uwaga:
  Produkt w tej wielkości opakowania jest wycofanym z produkcji i dlatego dostępny będzie tylko do wyczerpania zapasów magazynowych.

  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Gęstość (20 °C) 1,35 g/cm³
  Kolor szary (około RAL 7037)
  Czas przydatności do użycia po wymieszaniu 60 minut w klimacie normowym

  Komponent A

  Gęstość (20 °C) około 1,4 g/ml

  Komponent B

  Gęstość (20 °C) około 1,1 g/ml

  Mieszanka

  Gęstość (20 °C) około 1,3 g/ml

  W stanie przereagowanym

  W stanie przereagowanym

  Wydłużenie przy zerwaniu
  (DIN EN ISO 8339)
  około 80 %
  Strata objętości
  (DIN EN ISO 10563)
  około 3 %

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • posadzki na zewnątrz i we wnętrzach
  • Uszczelnianie poziomych spoin roboczych i dylatacji
  • Powierzchnie narażone na duże zużycie, takie jak spoiny posadzkowe w jastrychach i betonie, spoiny w halach, magazynach, miejscach załadunku, na tarasach itp.

  Właściwości

  • Wyjątkowo wysoka odporność na zużycie
  • Wytrzymałość na obciążenia ścierające
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Ścianki spoin muszą być nośne, suche, czyste i wolne od tłuszczu, metale należy oczyścić do ich metalicznej powierzchni

   • Przygotowania

    Ścianki spoiny należy zagruntować odpowiednim primerem Remmers

    Głębokie spoiny zapełnić zas pomocą sznura piankowego

  • Przygotowanie
   • Proporcja mieszania komp. A 95,1 : komp. B 4,9
   • czas mieszania 3 min
   • Pojemnik kombi

    Do żywicy (składnik A) w całości dodać utwardzacz (składnik B).

    Następnie masę wymieszać za pomocą wolnoobrotowej mieszarki elektrycznej
    (ok. 300 - 400 obr./min.).

    Należy mieszać przez co najmniej 3 minuty.

    Smugi wskazują na niedostateczne wymieszanie materiału.

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 10 °C maks. 35 °C
   • czas otwarty 60 min
   • Po wymieszaniu materiał wlać do spoiny za pomocą odpowiedniego narzędzia pomocniczego.

  • Wskazówki wykonawcze
   • Poprzez podjęcie odpowiednich działań należy zapobiegać niekontrolowanemu spływaniu materiału.

    Stabilność materiału można zwiększyć poprzez dodanie odpowiedniego środka tiksotropującego (np. WHG TX).

    Przez co najmniej 24 godziny po nałożeniu materiał należy chronić przed wpływem warunków atmosferycznych.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • Odpowiednie urządzenie do mieszania, czerpak do rozlewania

    W stanie świeżym - za pomocą V 101, natomiast w stanie związanym tylko mechanicznie, ew. po spęcznieniu, za pomocą V 101.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej  12 mies.

  • Zużycie
   • około 135 g/mb przy prozkroju poprzecznym spoiny = 1 cm²

  • Wskazówki ogólne
   • Sąsiadujące elementy budowlane i materiały, które nie mają wejść w kontakt z produktem, należy zabezpieczyć poprzez zastosowanie odpowiednich środków.

    Zawsze wykonywać powierzchnie próbne!

    Po ok. 3 dniach powłoka uzyskuje odpornopść chemiczną i wytrzymałość mechaniczną.

    Tolerancyjna wobec bitumów.

    Odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów należy ustalić oddzielnie.

    Zarówno na etapie projektowania jak i wbudowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

  Możliwe produkty systemowe